ADP Privacy Statement

 

ADP Online privacyportal

De opdrachtgevers, medewerkers, leveranciers en bezoekers van ADP voorzien ons van grote hoeveelheden persoonsgegevens. Het beschermen van de privacy en de beveiliging van deze persoonsgegevens is cruciaal voor de missie van ADP.

ADP heeft een algemeen privacybeleid dat van toepassing is op alle gelieerde ondernemingen en medewerkers over de hele wereld. Dit programma helpt ons ervoor te zorgen dat persoonsgegevens correct worden verwerkt. Het algemene privacybeleid is zowel van toepassing op persoonsgegevens, die door ADP voor haar eigen doeleinden worden verzameld, als op informatie die aan ons als bewerker voor onze opdrachtgevers wordt verstrekt. Het beschermt gegevens die zowel online als offline worden verzameld.

ADP zet zich tevens in voor transparantie. We willen dat personen begrijpen hoe we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, zodat ze met vertrouwen met ADP kunnen samenwerken. De onderstaande links helpen u de informatie te vinden die u nodig heeft over privacy en ADP. Als u nog vragen heeft, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via Privacy@ADP.com.

 

Ingangsdatum: 1 augustus 2016

 

 

Privacyverklaring voor klanten en werknemers van klanten

ADP zet zich in voor de bescherming van de privacy en beveiliging van alle persoonsgegevens die we verwerken ten behoeve van de dienstverlening aan onze opdrachtgevers. Wij ontvangen van onze opdrachtgevers persoonsgegevens betreffende hun huidige, toekomstige en voormalige werknemers evenals van de afhankelijke personen en familieleden van werknemers, voor zover nodig in het kader van arbeidsvoorwaarden. Deze privacyverklaring zet ons beleid uiteen met betrekking tot alle persoonsgegevens die wij als bewerker van onze opdrachtgevers ontvangen.

ADP verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend zoals door onze opdrachtgever (de werkgever) of door u wordt opgedragen of toegestaan. ADP zal te allen tijde zorg dragen voor passende beveiligingsmaatregelen  om uw gegevens te beschermen. 

ADP kan uw persoonsgegevens, indien de werkgever daartoe opdracht geeft, verstrekken aan de werkgever en aan andere entiteiten. Wij kunnen waar van toepassing uw persoonsgegevens verstrekken aan onze gelieerde ondernemingen en bewerkers, om te voorzien in diensten die door u en de werkgever zijn aangevraagd. Deze entiteiten zijn contractueel verplicht om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken tot dat wat nodig is voor het uitvoeren van de dienstverlening. We dienen tevens persoonsgegevens te verstrekken indien de wet ons daartoe verplicht, zoals in antwoord op een dagvaarding, inclusief aan politie, justitie en rechtbanken in de Verenigde Staten en in andere landen waar we actief zijn.

Indien u vragen heeft over uw privacyrechten, kunt u contact opnemen met de HR-afdeling van uw werkgever. Indien u van mening bent dat ADP niet correct is omgegaan met uw persoonsgegevens of haar verplichtingen met betrekking tot uw privacy niet is nagekomen, kunt u een klacht indienen bij het Privacy & Data Governance Office van ADP via Privacy@ADP.com. Het Privacy Office onderzoekt dan uw klacht en stelt u binnen redelijke termijn op de hoogte van het resultaat van het onderzoek.

 

Doorgifte naar andere landen

Indien ADP hiertoe bevoegd is, kunnen persoonsgegevens doorgegeven worden aan gelieerde ondernemingen van ADP en leveranciers in de Verenigde Staten en andere landen. ADP zal altijd de privacy en beveiliging van persoonsgegevens beschermen, ongeacht waar deze gegevens worden verwerkt.

Doorgifte van persoonsgegevens vanuit de Europese Economische Ruimte en andere landen met restricties ten aanzien van doorgifte, zullen geautoriseerd worden door goedgekeurde modelcontracten of andere toepasselijke maatregelen.

ADP heeft van oudsher deelgenomen aan Safe Harbor-privacyprogramma's tussen de VS en de EU en de VS en Zwitserland. Hoewel het Safe Harbor-kader niet langer een geldige basis vormt voor de doorgifte van persoonsgegevens vanuit de Europese Unie en ADP inmiddels op andere grondslagen gegevens doorgeeft, blijft ADP zich houden aan de Safe Harbor-principes, als blijk van toewijding aan de bescherming van persoonsgegevens. 

 

Beleidsverklaring burgerservicenummerbescherming

ADP verzamelt burgerservicenummers en andere gevoelige persoonsgegevens in het kader van haar reguliere activiteiten. ADP heeft passende technische, fysieke en administratieve beveiligingsmaatregelen getroffen om de burgerservicenummers en andere gevoelige persoonsgegevens tegen onwettige en ongeautoriseerde verstrekking te beschermen. Alle ADP-medewerkers en -contractanten zijn verplicht deze vastgestelde procedures, zowel online als offline, op te volgen.

Toegang tot burgerservicenummers is beperkt tot die medewerkers en contractanten die toegang tot de gegevens nodig hebben om taken voor ADP uit te voeren. Burgerservicenummers worden alleen aan derden verstrekt in overeenstemming met het geldende privacybeleid van ADP. ADP verstrekt burgerservicenummers alleen aan dienstverleners, accountants, adviseurs en/of rechtsopvolgers die wettelijk of contractueel verplicht zijn om deze te beschermen of zoals wettelijk is vereist of toegestaan.

 

Privacyrechten Californië

California Civil Code Section 1798 geeft inwoners van Californië het recht om bedrijven met wie zij een zakelijke relatie hebben te vragen om bepaalde informatie te verschaffen over het delen van persoonsgegevens met derde partijen voor marketingdoeleinden. ADP deelt de gegevens van Californische consumenten niet voor marketingdoeleinden met derde partijen zonder de benodigde toestemming.

Klanten uit Californië die verdere informatie willen over naleving van deze wet of die vragen of zorgen hebben over onze privacyactiviteiten kunnen contact met ons opnemen via Privacy@ADP.com of een brief sturen naar:

ADP
Privacy & Data Office
MS 325
One ADP Boulevard
Roseland, NJ 07068-1728 VS

 

Lokale privacyverklaringen

Sommige ADP-bedrijven hebben privacyverklaringen op hun website gepubliceerd die verdere informatie geven over lokale praktijken. Klik op de privacylink op websites van gelieerde ondernemingen om deze lokale verklaringen te lezen.