Eerste loonstrook 2020: tientallen euro's meer voor alle werknemers

  • Alle werknemers profiteren van dalende belastingtarieven en hogere heffingskortingen
  • Minder rooskleurig beeld voor gepensioneerden: meerderheid levert in op aanvullend pensioen

 

Rotterdam, 19 december 2019 – Het nettoloon op het eerste loonstrookje in 2020 valt voor alle werknemers tientallen euro’s positiever uit. Een werknemer met een minimumloon verdient volgend jaar 29 euro netto per maand meer. Iemand met een salaris van 3.000 euro bruto per maand profiteert relatief het meest van de aangepaste belastingtarieven en hogere heffingskortingen. Deze personen houden onderaan de streep 51 euro per maand meer over in vergelijking met dit jaar. Minder goed nieuws is er voor gepensioneerden. Door een hoger belastingtarief in de eerste schijf levert het merendeel volgend jaar in op hun aanvullend pensioen.

Deze cijfers volgen uit berekeningen van HR- en salarisdienstverlener ADP, die voor de dertiende keer inzichtelijk maakt wat werknemers onder de streep meer of minder overhouden. Deze nettoloonontwikkelingen staan los van eventuele cao-salarisverhogingen.

Infographic

Rekentool lonen 2020

ADP ontwikkelde een rekentool waarmee het nettoloon per 2020 berekend kan worden. 

Lagere belasting zorgt voor hoger nettoloon

De aanpassingen van de belastingtarieven en heffingskortingen zijn de belangrijkste oorzaken van de nettoloonstijgingen. Het kabinet hanteert in 2020 nog maar twee tarieven: 37,35% tot 68.507 euro en 49,50% vanaf 68.507 euro. In vergelijking met 2019 betekent het dat het tarief in bijna alle gevallen daalt. Alleen het tarief in de eerste schijf (tot 20.000 euro) stijgt licht met 0,7 procentpunt. Dat effect wordt ruimschoots gecompenseerd door een hogere heffingskorting voor werknemers met een lager loon, waardoor ook zij meer nettoloon overhouden.  

Werknemers met een inkomen van meer dan twee keer modaal (vanaf 5.632 euro bruto) profiteren niet alleen van lagere belastingen, maar ook van de arbeidskorting die minder snel wordt afgebouwd. Zo gaan werknemers met een inkomen van twee keer modaal er 57 euro op vooruit, waarvan 39 euro te danken is aan de arbeidskorting.

Aanvullend pensioen valt lager uit, maar wordt gecompenseerd door AOW

Mensen met een aanvullend pensioen of lijfrente hebben in 2020 minder geluk. Tot een brutobedrag van 2.500 euro per maand leveren zij allemaal iets in; tussen de 1 en 8 euro per maand. De reden hiervoor is de verhoging van het belastingtarief in de eerste schijf van 18,75% naar 19,45%. De lagere bijdrage voor de Zorgverzekeringswet compenseert deze hogere belasting niet. Toch zullen gepensioneerden in de portemonnee weinig merken van deze financiële tegenvaller. De Sociale Verzekeringsbank heeft namelijk aangekondigd dat de AOW-uitkering in 2020 omhoog gaat. Deze extra inkomsten, 29 euro voor alleenstaanden en 17 euro voor gehuwden, zullen de pijn van een lagere pensioenuitkering ruimschoots verzachten.

Weinig verschillen tussen sectoren

Waar er vorig jaar nog veel verschillen te zien waren tussen sectoren, is het beeld voor 2020 over de gehele linie hetzelfde. Alle werknemers profiteren van lagere belastingdruk en hogere heffingskortingen. Het werknemersdeel in pensioenpremie en overige branchespecifieke regelingen blijven in alle sectoren nagenoeg gelijk met 2019.

Zorg en welzijn

Iemand met een modaal inkomen (2.816 euro) in deze sector gaat er 41 euro per maand op vooruit. Een werknemer met een minimumloon houdt 28 euro meer over en twee keer modaal ziet het netto bedrag met 54 euro stijgen.

Overheid

Een ambtenaar met een modaal salaris houdt 43 euro meer over in januari 2020 in vergelijking met december 2019. Een minimumloner in deze branche krijgt 30 euro meer gestort en twee keer modaal krijgt er 55 euro bovenop. De meeste overheidswerknemers hebben in 2020 wel met een andere wijziging te maken. Vanaf het nieuwe jaar werkt het merendeel van de ambtenaren op basis van een tweezijdige arbeidsovereenkomst. Zij krijgen dan ook te maken met alle bepalingen van het civiele arbeidsrecht.

Metaal & techniek

Een minimumloner in de sector metaal & techniek gaat er 26 euro op vooruit in 2020. Een medewerker met een modaal inkomen houdt 40 euro meer over en iemand met het dubbele inkomen ziet onderaan de streep van het loonstrookje 53 euro meer staan.

Bouw

Een medewerker met een minimumloon in de bouwsector houdt volgend jaar 33 euro meer over. Iemand met een modaal inkomen gaat er 47 euro op vooruit en twee keer modaal gaat 62 euro in de plus. Zoals gebruikelijk in de bouwsector wordt uitgegaan van loon per vier weken in plaats van een maandloon.

Transport

Werknemers in de transportsector met een minimumloon zien volgend jaar 27 euro meer tegemoet. Medewerkers met een modaal inkomen houden 41 euro meer over en mensen met twee maal modaal salaris gaan er 57 euro op vooruit.

Wet arbeidsmarkt in balans wijzigt loonstrook

Werknemers zien vanaf 2020 op hun loonstrook wat voor soort contract zij hebben. Is het een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd? Is het schriftelijk overeengekomen? Is er wel of geen oproepovereenkomst? Werkgevers zijn vanaf 2020 verplicht dit op de loonstrook te vermelden.

Berekeningen en complete cijfers

De algemene cijfers betreffen het nettoloon na aftrek van belasting (berekening is exclusief pensioen- en andere werknemerspremies). De cijfers per sector betreffen het nettoloon na aftrek van belasting, pensioen- en overige branchegerelateerde werknemerspremies. Bij de berekeningen is uitgegaan van pensioenregelingen van ABP, Zorg & Welzijn, Bouw, Transport en Metaal & Techniek. Waar wordt gesproken over pensioenpremies, zijn ook andere verplichte inhoudingen zoals de WIA-bodem- en WGA-hiaatverzekering in de berekeningen meegenomen. ABP-pensioenregelingen gelden voor diverse sectoren. ADP is uitgegaan van de sector ‘overheid, onderwijs’. Voor Zorg & Welzijn is gekeken naar ‘kinderopvang’. Voor de sector Transport is uitgegaan van ‘beroepsgoederenvervoer’. Voor de sector Bouw is gerekend met lonen per vier weken. Bij de verschillen van het minimumloon is de reguliere minimumloonstijging meegenomen.  

De complete cijfers zijn te vinden op www.adp.nl/eerste-loonstrook/werknemers.
 

Over ADP Nederland

Krachtige technologie met een menselijke kant. Ongeacht grootte of branche vertrouwen bedrijven over de hele wereld op ADP’s cloud software en expertise om het potentieel van hun mensen te benutten. HR. Talent. Excasso. Payroll. Compliance. Samen halen we het beste uit uw menselijk kapitaal.

Het ADP-logo en ADP zijn geregistreerde handelsmerken van ADP, LLC. Alle overige handels- en servicemerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. ©2019 ADP, LLC.