Online loonberekening 2016

Maak uw keuze:
Salaris
Vul hier het salaris in. Dit bedrag moet in overeenstemming zijn met de salarisperiode die u hierna kunt aangeven (zoals per maand of vierwekelijks). Geef ook aan of het ingevulde salaris bruto of netto is.

Als u een gewone loonberekening wilt maken, dus om het netto salaris te berekenen, vult u hier het bruto salaris in.

Als u een 'omgekeerde' loonberekening wilt maken, van netto naar bruto, vult u hier het netto salaris in. Kies in dat geval in de box achter dit veld voor Netto.

Vul bij voorkeur het fulltime salaris in. Ook als u parttime werkt. U kunt dan vervolgens met het veld Parttime percentage de omrekening naar parttime regelen.

Salarisperiode
Deze salarisperiode moet in overeenstemming zijn met het salaris dat u hierboven hebt ingevuld.

Percentage parttime
Wijzig dit veld alleen als:
- er sprake is van een parttime dienstverband en
- u bij Salaris het salaris voor fulltime hebt ingevuld.

De waarde voor een fulltime-dienstverband is 100. Bijvoorbeeld: Als u 3 dagen werkt in plaats van 5, is het percentage parttime 60%. Vul dan 60 in. ADP rekent dan verder met 60% van het fulltime salaris dat u hebt ingevuld.

Geboortedatum
Dit is een verplicht veld. Uw geboortedatum kan namelijk van invloed zijn op de hoogte van de loonbelasting!

* = verplicht

Inkomsten uit
Geef aan of het salaris dat u wilt berekenen afkomstig is uit arbeid of uit een uitkering. Dit is van invloed op de loonbelastingtabel die ADP hanteert: de witte tabel of de groene tabel.

Met 'Uitkering' wordt loon uit vroegere arbeid bedoeld en de daarmee gelijkgestelde uitkeringen, zoals een pensioen, WW-uitkering en WAO/WIA-uitkering.

Speciale situatie loonheffing
Geef aan of er een speciale situatie van toepassing is voor de loonheffing. Bij een gewone dienstbetrekking of uitkering hoeft u dit veld niet te wijzigen.

 Als u kiest voor een speciale situatie die eindigt op 'groen', zal ADP de groene belastingtabel toepassen, ongeacht wat u bij Inkomsten uit hebt ingevuld. Voor die situaties zijn er namelijk alleen groene tabellen.

Dagtabel toepassen
In een gewone situatie kiest u hier voor Nee.

Kies alleen voor Ja als deze salarisperiode een onvolledig gewerkte periode is, bijvoorbeeld door in- of uitdiensttreding halverwege de maand. Voor fulltimers is dan namelijk de dagtabel verplicht. Plaats in dat geval ook het aantal gewerkte dagen in het veld Betaalde dagen.

Betaalde dagen
Het aantal betaalde dagen heeft alleen invloed op de berekening als u in het veld Dagtabel toepassen voor Ja hebt gekozen of als u op het tabblad SVW een Sociaal fonds-berekening hebt geactiveerd.
In de overige gevallen hoeft u deze waarde niet aan te passen. De waarde mag nooit 0 zijn. Het aantal betaalde dagen verschijnt rechtsonder op de loonstrook.

Heffingskortingen
Bij een normaal dienstverband kiest u voor Ja.

Nee kiest u in het geval dat er geen recht bestaat op heffingskorting. Bijvoorbeeld als u nog een andere dienstbetrekking (of uitkering) heeft en de heffingskorting al bij die andere dienstbetrekking is toegepast.

Percentage bijzondere beloningen
Dit veld is alleen van toepassing als u op het tabblad Vergoedingen het veld Vakantiegeldof Bijzondere beloning gaat invullen.
Vul het totaalpercentage in (zonder %-teken) dat geldt voor bijzondere beloningen.

Let op: Vanaf 2015 is het percentage opgebouwd uit een standaardtarief + een verrekeningspercentage.

De hoogte van dit percentage hangt af van het (bruto) jaarloon van het vorige jaar.
Voorbeeldpercentages uit de witte maandtabel (2016), werknemers jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd:

Jaarloon Standaardtarief Verrekenings% Totaal%
t/m 6450 36,55% 0,00% 36,55%
6451 t/m 9878 36,55% -1,79% 34,76%
9879 t/m 18295 36,55% -27,70% 8,85%
18296 t/m 19922 36,55% 0,00% 36,55%
19923 t/m 34015 40,40% * 4,82% 45,22% *
34016 t/m 66421 40,40% * 8,82% 49,22% *
66422 t/m 120517 52,00% 4,00% 56,00%
120518 en hoger 52,00% 0,00% 52,00%

* Van januari t/m maart 2016 waren deze percentages 0,2% lager.

30%-regeling
De 30%-regeling geldt, onder bepaalde voorwaarden, voor werknemers die uit een ander land zijn geworven of vanuit een ander land naar Nederland zijn uitgezonden. Het is een bijzondere kostenvergoedingsregeling om extraterritoriale kosten te dekken.  

Let op: Voor een correcte berekening dient u in het veld Salaris het 70%-deel op te geven!

Auto van de zaak
Geef aan of en welke bijtelling van toepassing is. Vul in geval van bijtelling in het volgende veld ook de cataloguswaarde van de auto in.

Als u minder dan 500 km privé rijdt, kiest u voor 'Wel auto vd zaak, maar geen bijtelling'.

De bijtelling geldt voor werknemers met een auto van de zaak die meer dan 500 km privé rijden. De waarde van de auto wordt dan gedeeltelijk als 'loon in natura' beschouwd.

Er zijn acht soorten bijtelling :

  • 7% voor auto’s met minder dan 51 CO2-uitstoot, op naam gesteld tussen 01-01-2014 en 01-01-2016
  • 14% voor zeer zuinige auto's, op naam gesteld voor 01-01-2016
  • 15% voor auto’s met minder dan 51 CO2-uitstoot, op naam gesteld vanaf 01-01-2016
  • 20% voor zuinige auto's, op naam gesteld voor 01-01-2016
  • 21% voor auto’s met 51-106 CO2-uitstoot, op naam gesteld vanaf 01-01-2016
  • 25% voor overige auto's
  • 35% voor auto's van 15 jaar en ouder


Zorgverzekeringswet (ZVW)
Geef aan of de ZVW voor u geldt en welk tarief van toepassing is. Dit veld activeert (indien van toepassing) de berekening van de inkomensafhankelijke ZVW-premie. De standaardwaarde is K (Ja, normaal tarief werkgeversheffing).
Het reguliere tarief (K) geldt voor:
- loon uit dienstbetrekking
- uitkeringen zoals WW, WAO en bijstand
- AOW-uitkeringen
De waarde K leidt tot een werkgeversheffing ZVW. Op de loonstrook is de ZVW-premie niet meer zichtbaar. De ingehouden bijdrage (M) geldt o.a. voor pensioen- en lijfrente. In dat geval is de ZVW-premie wel zichtbaar op de loonstrook.

Percentages en maximum dagloon ZVW
Dit zijn de wettelijke standaardwaarden die op dit moment gelden – u hoeft ze dus niet te wijzigen.
(U kunt ze wel wijzigen, bijvoorbeeld om uit te proberen wat het effect is van toekomstige wetswijzigingen.)
Percentages en maximum dagloon ZVW
Dit zijn de wettelijke standaardwaarden die op dit moment gelden – u hoeft ze dus niet te wijzigen.
(U kunt ze wel wijzigen, bijvoorbeeld om uit te proberen wat het effect is van toekomstige wetswijzigingen.)
Percentages en maximum dagloon ZVW
Dit zijn de wettelijke standaardwaarden die op dit moment gelden – u hoeft ze dus niet te wijzigen.
(U kunt ze wel wijzigen, bijvoorbeeld om uit te proberen wat het effect is van toekomstige wetswijzigingen.)

Werkloosheidswet (WW)
In de meeste gevallen is er verzekeringsplicht voor de WW en kiest u dus voor Ja. Dit geldt voor alle gewone dienstverbanden.
Voor sommige groepen kiest u voor Nee, zoals:
- 65-plussers
- DGA's van een NV of BV
Stagiairs zijn niet altijd verzekerd voor de WW. Raadpleeg voor de exacte regels voor deze en andere werknemers het handboek Loonheffing van de Belastingdienst.

Percentages en maximum dagloon WW
Dit zijn de wettelijke standaardwaarden die op dit moment gelden – u hoeft ze dus niet te wijzigen.
(U kunt ze wel wijzigen, bijvoorbeeld om uit te proberen wat het effect is van toekomstige wetswijzigingen.)
Percentages en maximum dagloon WW
Dit zijn de wettelijke standaardwaarden die op dit moment gelden – u hoeft ze dus niet te wijzigen.
(U kunt ze wel wijzigen, bijvoorbeeld om uit te proberen wat het effect is van toekomstige wetswijzigingen.)

Sociaal fonds
In enkele branches (o.a. Grafische sector, Horeca) gelden naast de normale wettelijke inhouding van ZVW en WW, extra inhoudingen voor bijvoorbeeld een Sociaal Fonds of scholingsfonds.
Als dit op uw situatie van toepassing is, kiest u voor JA en vult u in de bijbehorende velden rechts de specificaties in die voor uw branche gelden.
 
De betaalde dagen kunnen van invloed zijn op een Sociaal fonds-berekening. Zorg er dus voor dat het veld Betaalde dagen op het tabblad Fiscaal correct is ingevuld.


Loon in natura
Loon in natura is loon dat niet in geld is uitbetaald, zoals privé voordeel dat u hebt van een dienstwoning. Vul de economische waarde van de verstrekking in.
Loon in natura is voordeel uit dienstbetrekking en daarom in principe belast. U ontvangt geen bedrag, maar u moet wel belastingen en premies betalen over de economische waarde. In Salarisland heet dit een fiscale bijtelling.
Maar er zijn ook uitzonderingen. Verstrekkingen die bedoeld zijn om beroepskosten te voorkomen (zoals bedrijfskleding), behoren in principe niet tot het loon en zijn dus onbelast. Deze vrije verstrekkingen vult u dus niet in.

Vakantiegeld
Alleen invullen als u het vakantiegeld ontvangt in de maand waarvoor u deze berekening maakt. U moet het bedrag invullen, niet het percentage!
Het bedrag aan vakantiegeld is bij de meeste werknemers 8% van het bruto jaarsalaris. Meestal wordt het in mei of juni samen met het reguliere salaris uitbetaald.
Voor vakantiegeld geldt de loonbelastingtabel voor bijzondere beloningen. Dat percentage vult u in op het tabblad Fiscaal. Zie ook de helptekst bij dat veld.

Bijzondere beloning
Alleen invullen als u de bijzondere beloning ontvangt in de maand waarvoor u deze berekening maakt.
Voorbeelden van bijzondere beloningen zijn overwerkloon en gratificatie.
Voor deze beloningen geldt de loonbelastingtabel voor bijzondere beloningen. Dat percentage vult u in op het tabblad Fiscaal. Zie ook de helptekst bij dat veld.

Onbelaste vergoeding
Bijvoorbeeld: onbelaste reiskosten, koffiegeld, representatiekosten, telefoonvergoeding, kleedgeld, literatuur, autovergoeding, studievergoeding.
Dit zijn vergoedingen (in geld) die dienen als compensatie van kosten en lasten die gemaakt zijn om de betrekking behoorlijk te vervullen. Sommige vergoedingen zijn gedeeltelijk onbelast. Dan vult u hier alleen het onbelaste deel in.
Gebruik voor de 30%-regeling niet dit veld, maar het veld 30%-regeling op het tabblad Fiscaal.

Belaste vergoedingen
Voorbeelden van belaste vergoedingen zijn: belaste reiskosten, vergoeding voor verzekeringen, vergoedingen van boetes, ziekengeld, onregelmatigheidstoeslag, ploegentoeslag, vergoeding zorgverlof, extra bijdrage werkgever voor ZVW-premie (bovenop de verplichte vergoeding).

Dit zijn vergoedingen die als voordeel uit dienstbetrekking worden beschouwd. Ze zijn daarom zowel belast voor de loonheffing als voor de werknemersverzekeringen.


Pensioen
Vul het bedrag in dat uw werkgever inhoudt voor de pensioenpremie.

Aanvullend pensioen
Vul het bedrag in dat de werkgever inhoudt voor een aanvullende pensioen-premie, zoals bijvoorbeeld een Excedent pensioen.

Netto inhoudingen
Bijvoorbeeld: inhoudingen voor personeelsvereniging, bedrijfswoning, koffiegeld, loonbeslag, voorschot, eigen bijdrage telefoon, inhouding van boete, enzovoorts. Als uw werkgever een deel van de WGA-premie op u verhaalt, is dat bedrag ook een netto inhouding.
Netto inhoudingen zijn inhoudingen die van het netto salaris afgaan en dus buiten de loonheffing staan.

Bruto inhoudingen
Bruto inhoudingen zijn inhoudingen die van het bruto salaris afgaan, zoals: inhouding voor (aanvullende) arbeidsongeschiktheidsverzekering en ANW-hiaat.
(Inhouding pensioen, VUT en levensloop zijn ook bruto inhoudingen, maar die vult u in andere velden in.)

Eigen bijdrage auto van de zaak
Geef aan welk bedrag uw werkgever op uw salaris inhoudt voor de leaseauto, als eigen bijdrage voor privégebruik. ADP trekt dit bedrag af van de berekende bijtelling. Op de loonstrook verschijnt in dat geval dus een lagere bijtelling.


Naam, Adres, Postcode, Woonplaats
Deze NAW-gegevens hoeft u alleen in te vullen als u van plan bent om de pro forma loonstrook met naam af te drukken.
Naam, Adres, Postcode, Woonplaats
Deze NAW-gegevens hoeft u alleen in te vullen als u van plan bent om de pro forma loonstrook met naam af te drukken.
Naam, Adres, Postcode, Woonplaats
Deze NAW-gegevens hoeft u alleen in te vullen als u van plan bent om de pro forma loonstrook met naam af te drukken.
Naam, Adres, Postcode, Woonplaats
Deze NAW-gegevens hoeft u alleen in te vullen als u van plan bent om de pro forma loonstrook met naam af te drukken.