BLOGS

Helping ignite the power of your people.

8/12/2015

Vijf generaties samen in één organisatie

Voor het eerst in de geschiedenis werken er binnenkort vijf generaties samen in één organisatie. De babyboomgeneratie werkt steeds langer door - zelfs tot na de pensioengerechtigde leeftijd- en de millennials starten nu met hun carrière. Dat de waarden en manieren van werken per generatie uiteenlopen staat buiten kijf. Op de werkvloer worden de verschillen nog duidelijker zichtbaar.

Human Capital Management

Nu kan diversiteit – op welk gebied ook- veel voordelen opleveren voor een organisatie. Tegelijk betekent dit dat HR-professionals ook te maken krijgen met een nieuwe Human Capital Management-uitdaging: hoe gaan organisaties om met deze mix van leeftijdsgroepen en hun verschillende wensen en verwachtingen?

Hoe ‘gewoon' is de generatiekloof?

Het rapport The Workforce View suggereert dat de demografische ontwikkelingen het werk echt veranderen. Niet minder dan 67% van de medewerkers geeft aan tegen generatieconflicten op het werk aan te lopen, waarbij de vergrijzing van de werkzame populatie in Europa zeker een rol zal spelen. Er zijn echter aanzienlijke internationale en culturele verschillen waarneembaar. Conflicten doen zich vooral voor in Italië (77%), Spanje en Polen (73%). Maar waardoor worden ze eigenlijk veroorzaakt?

1. Verschillen in manieren van werken

Een belangrijk aandachtspunt voor de multi-generatie organisatie is het verschil in manier van werken tussen de diverse leeftijdsgroepen. Vanuit stereotypen gedacht werken babyboomers meer vanuit het proces, terwijl millennials meer vrijheid in hun werkpatroon willen. Sterker, 1 op de 5 medewerkers geeft aan dat het verschil van mening over ‘hoe dingen gedaan moeten worden' de belangrijkste oorzaak van de conflicten tussen de leeftijdsgroepen is.

Zo zien de jongere werknemers de mogelijkheid tot flexibel werken als een belangrijke factor voor hun betrokkenheid, terwijl oudere werknemers daarvan niet altijd de potentiële voordelen zien en juist hechten aan vaste werktijden in een traditionele kantooromgeving.

2. Veranderende waarden

Naast andere voorkeuren op het gebied van werk, zijn er ook verschillen in principes en houdingen ten opzichte van organisatorische veranderingen. Interessant: 17% van de werknemers ziet de uiteenlopende waarden en benaderingen van maatschappelijk verantwoord ondernemen als belangrijke oorzaak van conflicten! Komt er een ‘waardenrevolutie' aan?

16% van de jongere werknemers heeft ook het gevoel dat oudere managers moderne trends onvoldoende oppikken, terwijl 15% zegt dat oudere werknemers tegen verandering zijn. Natuurlijk is het goed mogelijk dat de verschillende leeftijdsgroepen een vertekend beeld van hun collega's hebben. Tegelijk is het nodig dat de leiders deze verschillen erkennen én dat ze in staat zijn om hun managementstijl af te stemmen op de behoeften van de verschillende generaties.

3. Het beklimmen van de promotieladder

Oudere werknemers gaan later dan ooit met pensioen, waardoor andere medewerkers vinden dat er weinig ruimte is voor nieuw talent (18%). Dit is vooral een probleem in Italië, waar een kwart van de werknemers zich belemmerd voelt door een gebrek aan promotiekansen. Om eventuele negatieve effecten op de loopbaanontwikkeling aan te kunnen pakken, moeten organisaties hun Human Capital Management beleid opnieuw vormgeven. Alleen dan zal elke generatie zich in staat zijn om te groeien en bloeien in hun rol.

Ondanks de kloof vertrouwen oudere werknemers op het vermogen van hun jongere collega's om te slagen in de ‘werkende wereld'. Maar liefst 92% van de Europese werknemers vindt dat millennials zowel de vaardigheden als de capaciteiten bezitten die nodig zijn om te excelleren. Alle generaties erkennen ook de waarde van ervaring, en 39% van de werknemers maakt zich zelfs zorgen over het verlies van kennis als oudere werknemers met pensioen gaan. Toch is slechts één op de tien bedrijven van plan om gepensioneerde medewerkers als bijvoorbeeld adviseurs in dienst te houden.

Hoe kan HR de generatiekloof overbruggen?

Het is duidelijk dat demografische ontwikkelingen op allerlei manieren grote invloed hebben op de huidige manier van werken. Vooroordelen kunnen tot conflicten en gebrek aan respect leiden.

Organisaties hebben dus een uitdaging om te voorkomen dat de verschillen tussen de generaties negatief uitwerken op betrokkenheid, werkplezier en het binden van werknemers.

Tips voor HR

  • Faciliteer gesprekken tussen de generaties, laat zien dat het hier niet draait om ‘jij tegen mij'.
  • Breng de verschillende manieren van werken en de kwaliteiten van elke generatie in kaart. Benoem de sterke punten en zwaktes van elke generatie.
  • Help de teams in je organisatie om de verschillen te accepteren en positief in te zetten.

Wanneer organisaties een effectief multi-generationeel HR-beleid voeren, kunnen ze vooraf inspelen op de demografische verschuiving. Zo haal je het beste uit je menselijk kapitaal!
Voor meer inzicht in de manier waarop de werkplek verandert, lees onze nieuwste whitepaper, The Workforce View in Europa

Tags:generatieshcm