1
Klantnummer
sluiten
Het nummer waaronder uw werkgever bij ADP is geregistreerd.
2
Personeelsnummer
sluiten
Het personeelsnummer is een uniek nummer waaronder u bekend bent in de salarisadministratie van uw werkgever
3
Periode- en volgnummer
sluiten
De periode en het volgnummer van uw loonstrook
4
Afdelingsnummer
sluiten
Het afdelingsnummer dat door uw werkgever is toegekend aan de afdeling waar u werkzaam bent
5
Periodeomschrijving
sluiten
De omschrijving van de maand of periode waarop uw loonstrook betrekking heeft
6
Bijzondere gegevens
sluiten
In deze kolommen staan eventuele bijzonderheden, zoals uw pensioenregistratienummer en/of een eventuele deeltijdfactor
7
Tabel
sluiten
Uw werkgever berekent aan de hand van deze tabellen hoeveel belasting u moet betalen. De witte tabellen zijn voor inkomsten uit tegenwoordige arbeid (salaris). De groene tabellen zijn voor inkomsten uit vroegere arbeid, zoals pensioen of een WAO-uitkering. Omdat er verschillende tabellen bestaan, wordt hier afgedrukt welke tabel in uw situatie wordt toegepast. In dit geval 'maand', kleur 'wit', wat betrekking heeft op inkomsten uit arbeid. Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld '4-weken', 'groen'
8
Loonheffingskorting
sluiten
Korting op de loonheffing. U heeft aangegeven of de heffingskorting wel of niet moet worden toegepast. U ziet een code. De werkgever vult deze code in aan de hand van uw verklaring. Die bepaalt of er wel of geen korting geldt voor de loonheffing die bij u wordt ingehouden. De heffingskorting op uw loonstrook bestaat uit de Algemene Heffingskorting en de Arbeidskorting
9
Jaarloon
sluiten
Het jaarloon bijzondere beloningen is het (belastbaar) loon van het vorige jaar, eventueel herleid naar een vol jaarloon. Met dit jaarloon wordt het percentage loonheffing voor bijzondere beloningen vastgesteld (zie punt 10)
10
Loonheffing
sluiten
Het belastingpercentage dat wordt toegepast bij onder andere vakantietoeslag, bonussen en overwerk
11
Auto van de zaak
sluiten
Hebt u geen auto van de zaak, dan staat hier een 'N' (= NEE). Als u wel een auto van de zaak hebt, staat hier een 'J' (= JA). Betaalt u een eigen bijdrage voor uw auto, dan vindt u deze bij punt 22. De fiscale bijtelling onder punt 23 is gebaseerd op de cataloguswaarde van uw auto minus uw eventuele eigen bijdrage. Er vindt geen bijtelling plaats als is ingevuld dat u de auto niet privé gebruikt
12
Burgerservice nummer
sluiten
Burgerservicenummer (BSN): onder dit nummer staat u geregistreerd bij UWV en Belastingdienst
13
IKV
sluiten
Het volgnummer inkomstenverhouding (IKV) is van belang voor UWV en Belastingdienst, vooral als u opnieuw in dienst treedt bij dezelfde werkgever
14
% verrekening loonheffingskorting
sluiten
Het % verrekening loonheffingskorting is een onderdeel van het totale % bijzondere beloningen (zie punt 10)
15
Salaris
sluiten
Salaris is het vast overeengekomen bedrag per maand, vier weken, dag of uur. Het overwerkuurloon is het uurloon waarmee uw overwerk wordt berekend
16
Minimumloon
sluiten
Het bruto wettelijk minimumloon en de met u overeengekomen arbeidsduur per periode in uren
17
Sociale verzekeringen
sluiten
Staan hier de afkortingen ZVW (Zorgverzekeringswet), ZW (Ziektewet), WW (Werkloosheidswet) en WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen), dan bent u voor deze vier wetten verzekerd. U bent verzekerd, maar uw werkgever betaalt de premies. U ziet dus op uw loonstrook hierover geen verdere gegevens
18
Reservering
sluiten
Staat er onder RES 'J' (= JA), dan is een extra regelgeving van toepassing, bijvoorbeeld een sociaal fonds
19
Algemene gegevens
sluiten
Dit blok bevat algemene gegevens, zoals geboortedatum, datum indiensttreding, functie en functiecode
20
Naam en adres
sluiten
Hier staan onder andere de naam van het bedrijf waar u werkt en uw naam en adres.Ook wordt hier vermeld hoe het % bijzondere beloningen is opgebouwd
21
Betalingen
sluiten
Hier staan alle belaste en onbelaste vergoedingen van deze periode inclusief het totaal van de betalingen
22
Inhoudingen
sluiten
Hier staat per onderdeel gespecificeerd wat er op de totale betalingen wordt ingehouden. In dit rijtje staan teksten over loonheffing en loonheffing tabel bijzondere beloningen. Deze loonheffing bestaat uit loonbelasting en premies volksverzekeringen.

Als de tabel 'bijzondere beloningen' is toegepast (zie punt 10), dan staat dit hier apart vermeld. Ook vindt u hier een eventuele eigen bijdrage voor uw auto van de zaak (zie punt 11). Als u premie voor uw pensioen betaalt, staat dit hier ook vermeld. Deze premie wordt eerst in mindering gebracht op het loon, voordat u belasting betaalt.

U ziet op de strook dat de door u betaalde pensioenpremie het tabelloon en eventueel het loon dat belast wordt volgens de tabel bijzondere beloningen, verlaagt
23
Andere posten
sluiten
Hier staan de posten afgedrukt, anders dan in geld. Dit zijn onder andere loon in natura, fiscale bijtellingen, zoals een bijtelling in verband met een auto van de zaak (zie punt 11)
24
Dagen
sluiten
Hier vindt u alle dagen, uren en andere gegevens van de huidige periode. Rechts daarvan ziet u diezelfde gegevens t/m de huidige periode
25
Diverse bedragen
sluiten
Hier zijn diverse bedragen van deze periode en (rechts) t/m deze periode afgedrukt. U ziet hier, indien van toepassing, het bedrag van de genoten arbeidskorting. Dit bedrag is onderdeel van de korting die voor u is toegepast op de ingehouden loonheffing. Uw werkgever geeft dit bedrag periodiek aan de Belastingdienst door
26
Berekeningen
sluiten
Hier ziet u hoe de betalingen en inhoudingen zijn berekend. In geval van bijzondere beloningen, zoals overuren en vakantiegeld, moet volgens de hoofdregel de loonheffing worden berekend met de tabel bijzondere beloningen (zie punt 10).
27
TWK
sluiten
Als een mutatie met TerugWerkende Kracht (TWK) is opgegeven, volgt na herrekening een TWK-resultaat. In deze kolom is vermeld hoe dit TWK-resultaat tot stand is gekomen. Het TWK-resultaat vindt u als bedrag (positief of negatief) terug bij punt 21. Een TWK-wijziging kan bijvoorbeeld voorkomen bij de invoering van een nieuwe CAO. Deze gaan vaak in op een datum in het verleden
28
Netto
sluiten
Het netto uit te betalen bedrag. Onder dit bedrag wordt weergegeven hoe dit aan u betaald moet worden
29
Betaalwijze
sluiten
Hier staat hoe het nettobedrag (zie punt 28) betaald moet worden. De rekeningnummers zijn opgenomen in IBANnotatie

Uitleg loonstrook

Klik op een onderdeel van de loonstrook voor meer uitleg.