1 Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden ('Algemene Voorwaarden') en de overeenkomsten tussen Opdrachtgever en ADP worden de volgende definities gehanteerd:
  • ADP: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die in haar uiting refereert aan deze Algemene Voorwaarden;
  • Cursist: Deelnemer aan een Opleiding;
  • Opdrachtgever: de wederpartij bij de overeenkomst;
  • Opleiding: synoniem voor training, cursus, informatiebijeenkomst, waarbij ADP zorg draagt voor de inhoud en de docent.
2 Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Opdrachtgever kan zich schriftelijk, via e-mail en/of via Internet aanmelden voor deelname aan een Opleiding.
2.2 Door zich aan te melden accepteert Opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en ADP komen slechts tot stand indien de aanmelding door ADP aan Opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd.
2.4 Afspraken met of toezeggingen van medewerkers, vertegenwoordigers en/of hulppersonen van ADP verbinden ADP slechts indien en voor zover deze schriftelijk door ADP zijn bekrachtigd.
3 Wijziging, annulering
3.1 Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht, mits schriftelijk, de overeenkomst te annuleren.
3.2 Tot één maand voor aanvang van de eerste opleidingsdag kan Opdrachtgever de overeenkomst annuleren, waarbij Opdrachtgever slechts € 50,00 administratiekosten aan ADP verschuldigd is. Bij annulering tussen één maand en twee weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt aan Opdrachtgever 50% van de opleidingsprijs in rekening gebracht. Bij annulering op een termijn die korter is dan twee weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag, is Opdrachtgever de gehele opleidingsprijs verschuldigd. Bij verhindering is Opdrachtgever gerechtigd een vervanger te sturen.
3.3 Indien onvoorziene omstandigheden, waaronder onvoldoende aanmeldingen, overtekening of ziekte van de docent, daartoe aanleiding geven, is ADP gerechtigd de Opleiding te onderbreken, te verplaatsen en/of te annuleren.
3.4 ADP zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over wijzigingen in opleidingsdata. Tot 2 weken na ontvangst van de kennisgeving kan Opdrachtgever kosteloos, mits schriftelijk, de aanmelding annuleren.
4 Prijzen en tarieven
4.1 Door ADP opgegeven prijzen zijn exclusief bijkomende kosten, alsmede omzetbelasting (BTW). De prijs voor de Opleiding is, behoudens schriftelijke afwijking, inclusief kosten voor opleidingsmateriaal, eventueel gebruik van hulpmiddelen en lesruimte, koffie, thee en eventueel verstrekte lunch/diner indien de Opleiding meerdere dagdelen bestrijkt.
5 Facturering en betaling
5.1 Betaling van de opleidingsprijs dient vooraf te geschieden. Hiertoe ontvangt Opdrachtgever een factuur.
5.2 Bij gebreke van specifieke condities zal Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat Opdrachtgever een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.
5.3 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, de hoogte van eerstgenoemde kosten daarbij bepaald op 15% van het totale bedrag met een minimum van €125,00 (honderdvijfentwintig euro).
5.4 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, heeft ADP het recht Cursist de toegang tot de Opleiding te weigeren, ongeacht de verplichting van Opdrachtgever om de verschuldigde bedragen aan ADP te voldoen.
6 Intellectuele en industriële eigendom
6.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur, opleidingsmaterialen en/of documentatie, berusten uitsluitend bij ADP of diens licentiegevers. Opdrachtgever zal de ter beschikkinggestelde programmatuur, opleidingsmaterialen en documentatie niet openbaar maken of verveelvoudigen met inbegrip van het vervaardigen van kopieën in welke vorm dan ook. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen van een Opleiding is uitdrukkelijk verboden. Het opleidingsmateriaal is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de Cursist.
7 Aansprakelijkheid van ADP
7.1 ADP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit of verband houdend met de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, anders dan door opzet of grove schuld van ADP. ADP zal niet gehouden zijn tot het vergoeden van schade indien zij door omstandigheden als bedoeld in artikel 3.3, gedwongen is een Opleiding te onderbreken, te verplaatsen en/of te annuleren.
7.2 ADP is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verminkingen, vertragingen, onduidelijkheden en/of andere gebreken in de communicatie tussen Opdrachtgever en ADP als gevolg van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemedium, tenzij en voor zover er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van ADP.
8 Toepasselijk recht en geschillen
8.1 De overeenkomsten tussen ADP en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.
8.2 Alle geschillen, die tussen ADP en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van de door ADP met Opdrachtgever gesloten overeenkomst, dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, dan wel door het gerechtshof te 's-Gravenhage, tenzij bepalingen van dwingend.