Rotterdam, 5 januari 2017 - Bijna iedere werknemer gaat er in 2017 in nettoloon op vooruit. De procentueel grootste stijging geldt voor een brutosalaris van 1.750 euro: dit stijgt met bijna driekwart procent, een bedrag van 11 euro netto. Verdien je het minimumloon dan ga je er, inclusief de reguliere verhoging, netto 15 euro op vooruit. Een werknemer met een modaal salaris ontvangt 3 euro meer op zijn bankrekening. Anderhalf keer modaal ziet een stijging van 5 euro onderaan de salarisstrook staan en twee keer modaal ontvangt 10 euro meer per maand. 

 

De positieve ontwikkeling geldt niet voor iedereen. Veel ambtenaren ontvangen per januari 2017 minder netto salaris op hun bankrekening: vanaf een modaal inkomen daalt het nettoloon.

Dit blijkt uit berekeningen die HR- en salarisdienstverlener ADP uitvoerde op basis van de belastingtarieven, pensioenpremies en andere premies en heffingen van 2017. ADP verzorgt maandelijks de salarisstrook van 1,4 miljoen Nederlandse werknemers.

 

Minder belasting door hogere korting

De lichte stijging in netto salarissen komt omdat werknemers in 2017 iets minder belasting betalen. Het belastingtarief in de tweede en derde schijf stijgt weliswaar van 40,4% naar 40,8%, maar de meeste mensen profiteren van iets hogere heffingskortingen. De maximale arbeidskorting stijgt met 120 euro per jaar. Ook het afbouwtraject wijzigt. Hogere inkomens profiteren daarvan. Zo ontvangt iemand met een bruto salaris van drie keer modaal 28 euro meer arbeidskorting per maand met als gevolg dat hij er netto 21 euro per maand op vooruit gaat.

“Werknemers waarvan de premie voor de ziektekostenverzekering direct wordt ingehouden op het loon, zien waarschijnlijk toch een lager bedrag onder aan de loonstrook staan dan in december 2016,” zegt Dik van Leeuwerden, bij ADP verantwoordelijk voor alle wet & regelgeving. “De nettoloonstijging weegt in veel gevallen niet op tegen de hogere ziektekostenpremies.”

 

 

Tweeverdieners in 2017 beter uit

Inkomens tussen circa 20.000 euro en 67.000 euro per jaar hebben iets meer fiscaal voordeel van aftrekposten zoals de hypotheekrente. Dat komt door de stijging van de belastingtarieven in de tweede en derde schijf. Bij een hypotheek van 250.000 euro met 3% hypotheekrente scheelt dit 22 euro per jaar. Voor inkomens die in het 52% tarief vallen, wordt de hypotheekrenteaftrek dit jaar 2%-punt beperkt. Bij iemand die in de vierde schijf valt, levert de hypotheekrenteaftrek daardoor 28 euro minder op.

De kinderopvangtoeslag stijgt. Hierdoor gaan gezinnen met kinderen waarvan beide partners werken en de kinderen naar de kinderopvang gaan, er uiteindelijk meer op vooruit dan vergelijkbare gezinnen waarbij één partner werkt: zij gaan er op jaarbasis op achteruit. Dat komt doordat de niet werkende partner per jaar 145 euro minder heffingskorting krijgt uitbetaald. Gezinnen met kinderen profiteren van een licht gestegen kinderbijslag.

 

Overheid: ambtenaar met hoger salaris levert netto in

De trend van lichte vooruitgang is niet merkbaar voor ambtenaren: meeste van hen ontvangen per januari 2017 minder netto salaris. De voornaamste reden hiervan is de hogere pensioenpremie. De hogere heffingskortingen kunnen die niet compenseren. Een werknemer die twee keer modaal verdient, levert per maand netto 13 euro in. Werknemers met een modaal salaris blijven nagenoeg gelijk. Verdien je in deze sector tussen de 1.750 en 2.750 euro, dan ga je er toch op vooruit, voornamelijk dankzij de arbeidskorting. Bij 1.750 euro bruto in de maand ontvang je uiteindelijk 8 euro meer, bij 2.750 euro is dat netto 2 euro. 

 

Bouw: lichte stijging nettoloon

Werknemers in de bouwsector zien ook hun netto salaris per vier weken licht stijgen. De grootste stijging is te zien bij het minimumloon. Werknemers met dit salaris ontvangen 18 euro meer. Een werknemer met een modaal inkomen in de bouw gaat er 4 euro op vooruit. Anderhalf keer modaal ontvangt 3 euro meer en twee keer modaal krijgt 8 euro meer. Werknemers tot een loon van 4.000 euro bruto betalen iets minder pensioen, in tegenstelling tot werknemers met een bruto salaris van meer dan 4.000 euro. Zij betalen juist gemiddeld 7 euro meer pensioenpremie. 

 

Metaal en Techniek: lagere pensioenpremie

Werknemers in de sector metaal en techniek betalen een lagere pensioenpremie. Vooral werknemers met een salaris van 5.000 euro bruto profiteren hiervan. Mede door de lagere pensioenpremies stijgt een modaal salaris met 9 euro.

 

Zorg en welzijn: met name modaal inkomen profiteert

Ook in deze sector gaan alle werknemers er iets op vooruit. Een werknemer in deze sector met een modaal salaris ontvangt netto 10 euro meer loon; de grootste stijging vergeleken met de modale inkomens van andere onderzochte sectoren. Verdien je twee keer modaal in deze sector dan ontvang je per januari 2017 netto 4 euro meer. 

 

Transport: wisselend beeld

Nagenoeg alle werknemers in de transportsector ontvangen een hoger nettoloon in 2017. Werknemers met een brutoloon tot en met 4.000 euro per maand gaan iets minder pensioenpremie betalen (1 euro). Boven de 4.000 euro betalen werknemers juist 7 euro meer pensioenpremie per maand. Bij een modaal salaris ontvang je 8 euro netto meer per maand, bij twee keer modaal stijgt het loon slechts 1 euro netto. Werknemers met een inkomen tussen de 2.000 euro en 2.750 euro bruto per maand zien hun nettoloon relatief nog het meest stijgen: 12 euro bij 2.000 euro en 10 euro bij 2.750 euro. Deze werknemers profiteren het meest van de arbeidskorting. 

 
 
 

Berekeningen en complete cijfers

De algemene cijfers betreffen het nettoloon na aftrek belasting (berekening is exclusief pensioen- en andere werknemerspremies). De cijfers per sector betreffen het nettoloon na aftrek van belasting, pensioen- en overige branche gerelateerde werknemerspremies. Bij de berekeningen is uitgegaan van pensioenregelingen van ABP, Zorg & Welzijn, Bouw, Transport en Metaal & Techniek. Waar wordt gesproken over pensioenpremies, zijn ook andere verplichte inhoudingen zoals de WIA-bodem- en WGA-hiaatverzekering in de berekeningen meegenomen. ABP-pensioenregelingen gelden voor diverse sectoren.
ADP is uitgegaan van de sector ‘overheid, onderwijs’. Voor Zorg & Welzijn is gekeken naar ‘kinderopvang’. Voor de sector Transport is uitgegaan van Beroepsgoederenvervoer. Voor de sector Bouw is gerekend met lonen per vier weken.
Bij de verschillen van het minimumloon is de reguliere minimumloonstijging meegenomen. Bij de berekeningen voor huishoudens is uitgegaan van een hypotheekwaarde van 250.000 euro, een hypotheekrente van 3% en een WOZ-waarde van 260.000 euro. In de weergegeven huishoudens zijn beide partners geboren na 1962. Alle weergegeven bedragen zijn afgerond op nul decimalen.

De complete cijfers zijn te vinden op www.adp.nl/eerste-loonstrook
Een toelichting op de nieuwe loonstrook is te vinden op www.adp.nl/uitleg-loonstrook

 

Over ADP Nederland

Krachtige technologie met een menselijke kant. Ongeacht grootte of branche vertrouwen bedrijven over de hele wereld op ADP’s cloud software en expertise om het potentieel van hun mensen te benutten. HR. Talent. Excasso. Payroll. Compliance. Samen halen we het beste uit uw menselijk kapitaal.

Het ADP-logo en ADP zijn geregistreerde handelsmerken van ADP, LLC. Alle overige handels- en servicemerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. © 2016 ADP, LLC.