Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

 

De meeste Nederlandse werknemers gaan er dit jaar netto op vooruit. De loonstijging is het grootst bij lonen tot € 1.750 per maand. Zo gaan de minimumlonen er maandelijks € 55 netto op vooruit. Werknemers met lagere lonen betalen minder belasting en hebben een hogere heffingskorting.

 

Heffingskorting

Door een verdere terugval van de arbeidskorting en doordat de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk wordt, leveren hogere inkomens juist in: tot maximaal € 52 per maand bij een inkomen van € 6.500. Gepensioneerden gaan er dit jaar netto iets op vooruit dankzij een lagere premie voor de ZVW (zorgverzekeringswet) en een lager belastingtarief in de eerste schijf.

Dit blijkt uit berekeningen van HR- en salarisdienstverlener ADP, die maandelijks de salarisstrook van 1,4 miljoen Nederlandse werknemers verzorgt, op basis van de belastingtarieven, pensioen- en andere premies en heffingen van 2014.

Infographics lonen 2014. Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

 

Arbeidskorting

Voor de laagste inkomens wordt het belastingtarief in de eerste schijf verlaagd van 37% naar 36,25%. De maximale arbeidskorting gaat daarnaast omhoog met € 374 naar € 2.097. Tenslotte profiteren lagere inkomens van een hogere algemene heffingskorting. Deze stijgt met € 102 naar € 2.103.

Werknemers kunnen wel sneller te maken krijgen met een terug te betalen bedrag. Vanaf 2013 is de arbeidskorting meer inkomensafhankelijk gemaakt. Hierdoor kan het zo zijn dat werknemers in 2014 over 2013 tot maximaal € 1.173 terug moeten betalen bij de aanslag inkomstenbelasting.

 

Pensioenpremie sterk bepalend voor inkomen

Hoewel veel lonen over het algemeen stijgen, zijn er tussen het algemene beeld en de sectoren Metaal & Techniek, Zorg & Welzijn, Bouw en Overheid grote verschillen te zien. Deze verschillen worden met name veroorzaakt door stijgingen en dalingen in pensioenpremies voor de desbetreffende sectoren. Hoge inkomens gaan er bij Metaal & Techniek op vooruit, terwijl deze inkomensgroep er in het algemene beeld en bij Zorg & Welzijn juist op achteruit gaat. Inkomens vanaf € 6.500 in de sector Zorg & Welzijn leveren dit jaar flink in.

Deze werknemers gaan er netto € 52 per maand op achteruit. Werknemers met een inkomen van € 6.000 in de Metaal & Techniek gaan er € 80 netto per maand juist aanmerkelijk op vooruit. Zij gaan beduidend minder pensioenpremie betalen.

 

Ambtenaren: lage lonen stijgen

Bij ambtenaren stijgen net als bij het algemene beeld brutolonen tot € 1.750 netto het meest. Door een lagere pensioenpremie, het lagere belastingtarief in de eerste schijf en de hogere heffingskorting(en) kan het verschil ten opzichte van 2013 oplopen tot meer dan € 50 netto per maand.

Bij de hele lage lonen (denk ook aan parttime medewerkers) is het opvallend dat deze ambtenaren er relatief minder op vooruit gaan. De pensioenpremies die zij betalen, drukken het heffingsloon zodat er geen belasting is verschuldigd waardoor de arbeidskorting ook niet te gelde kan worden gemaakt. Deze werknemers profiteren dus niet of minder van de hogere heffingskortingen.

 

Zorg & Welzijn: hoger loon levert tot € 50 in

De ontwikkeling van de netto lonen in deze sector wordt niet sterk beïnvloed door de pensioenpremies en lijkt dus op het algemene beeld. Ook in de sector Zorg & Welzijn gaan lagere lonen erop vooruit en dalen de netto inkomsten van medewerkers met hogere lonen. De pensioenpremies zijn nauwelijks tot niets veranderd ten opzichte van vorig jaar.

De netto inkomsten van werknemers met een hoog loon in de sector Zorg & Welzijn dalen. Vanaf een inkomen van € 5.000 leveren zij in, oplopend tot meer dan € 50 per maand.

 

Metaal & Techniek: forse daling pensioenpremie

Alle werknemers in de Metaal & Techniek gaan erop vooruit. Een werknemer met een modaal inkomen van € 2.585 houdt netto € 66 meer per maand over. De vooruitgang is het gevolg van een lagere pensioenpremie, wat kan oplopen tot een fors bedrag. Medewerkers met een modaal inkomen betalen circa € 49 minder pensioenpremie per maand; bij twee keer modaal is dit zelfs ruim € 148 minder. Ondanks stijging van de belasting voor hogere inkomens, zorgen de lagere pensioenpremies dat werknemers met een brutoloon van € 6.000 dit jaar maandelijks €80 meer overhouden.

 

Bouw: minimumloon houdt € 53 meer over

Bij de berekeningen voor de Bouw is uitgegaan van lonen per vier weken. De ontwikkeling van de netto lonen in de Bouw wordt niet sterk beïnvloed door de pensioenpremies en lijkt dus op het algemene beeld: lagere lonen gaan erop vooruit en de hogere leveren in. Zo gaat een werknemer met een minimumloon van € 1.371 er per vier weken € 53 op vooruit. Inkomens vanaf € 5.000 gaan er in deze sector op achteruit. De netto daling varieert van € 11 oplopend tot € 43. Werknemers in de Bouw gaan minder pensioenpremie betalen.
 

Gepensioneerden: lichte stijging netto inkomen

Gepensioneerden gaan er netto licht op vooruit. Dit komt door een lager belastingtarief in de eerste schijf en een lagere premie voor de ZVW die gepensioneerden zelf moeten betalen. Bij de berekeningen van de uitkering voor gepensioneerden is uitgegaan van uitkeringsgerechtigden die de AOW gerechtigde leeftijd hebben bereikt en geboren zijn voor 1945 en de loonheffingskorting bij de AOW te gelde maken. Het betreffen dus aanvullende bedrijfs(tak)pensioenen of een aanvullende lijfrente uitkering.
 

Terugbetaling arbeidskorting: onaangename verrassing

De arbeidskorting en de algemene heffingskorting zijn sterker inkomensafhankelijk gemaakt, waardoor de cijfers op de loonstrook niet altijd alles meer zeggen. "Het komt steeds vaker voor dat de definitieve afrekening pas bekend is bij de inkomstenbelastingaanslag over dat jaar,” zegt Dik van Leeuwerden, manager kenniscentrum wet- en regelgeving bij ADP. "Dat moment ligt ruim na afloop van het betreffende jaar, staatsecretaris Weekers noemde dit het 'deurmatmoment'. Dat kan dus voor een onaangename verrassing zorgen als je hier geen rekening mee houdt.”

Door het sterker inkomensafhankelijk maken van de heffingskortingen kan het zo zijn dat werknemers in 2014 over 2013 tot maximaal € 1.173 aan ontvangen arbeidskorting terug moeten betalen. Het verschil over 2014 kan zelfs oplopen tot maximaal € 1.730. Werknemers met een salaris in 2013 vanaf € 40.248 krijgen te maken met de terugval in de arbeidskorting. Bij werknemers met een jaarinkomen hoger dan € 65.000 per jaar loopt dit op tot het maximale bedrag van € 1.173.

Als er looncomponenten zijn die eenmalig of eenmaal per jaar worden uitgekeerd, mag het salarispakket geen rekening houden met de algemene of arbeidskorting en dus ook niet met de terugval daarin. Dat betekent dat er in de inkomstenbelasting met de werknemer wordt afgerekend.

Dit fenomeen komt ook naar voren als iemand meerdere banen of een combinatie van een baan met freelance werkzaamheden heeft. "Met twee kleine parttime banen lijkt het dat je belastingtechnisch spekkoper bent, maar achteraf moet je weer een bedrag terugbetalen via de inkomstenbelasting,” waarschuwt Van Leeuwerden.

 

Verantwoording en complete cijfers

Bij de berekeningen is uitgegaan van pensioenregelingen van ABP, Zorg & Welzijn (voorheen PGGM), Bouw en Metaal & Techniek. Waar wordt gesproken over pensioenpremies, zijn ook andere verplichte inhoudingen zoals WIA-bodem en WGA-hiaat verzekering in de berekeningen opgenomen. ABP pensioenregelingen gelden voor diverse sectoren. ADP is uitgegaan van de sector 'overheid, onderwijs'. Voor Zorg & Welzijn is gekeken naar 'kinderopvang'. Voor de sector Bouw is gerekend met lonen per vier weken.

De complete cijfers zijn te vinden op https:/touchpoint.adp.nl/kennis/wet-regelgeving/dossiers/eerste-loonstrook/
Een toelichting op de nieuwe loonstrook is te vinden op https://touchpoint.adp.nl/uitleg-loonstrook/