Regels tijdelijke contracten

Nieuwe regels
veranderingen 2015

Ingrijpende wijzigingen regels tijdelijke contracten

Door de wet Werk en Zekerheid moeten werkgevers op een heel andere manier omgaan met  de regels voor tijdelijke contracten. Dit is vooral belangrijk voor werkgevers die flexwerkers in dienst hebben. Hieronder een overzicht.

SINDS 1 JULI 2015

 

Ketenbepaling tijdelijke contracten

Per 1 juli 2015 mogen werknemers gedurende maximaal 24 maanden maximaal 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten hebben, dat was 36 maanden. Daardoor kan een jaarcontract nog maar één keer verlengd worden met nog een jaarcontract.

Door de nieuwe 'ketenbepaling'  moeten werkgevers hun flexwerkers dus vanaf 1 juli 2015 al na 2 in plaats van na 3 jaar een vaste baan aanbieden.

Ook wordt de onderbrekingstermijn waarna zo’n telling opnieuw begint van 3 maanden verlengd naar een halfjaar.

 

Afwijking ketenbepaling

Afwijking van de ketenbepaling is nog maar in een beperkt aantal gevallen mogelijk.

Voor uitzendondernemingen

In de ABU cao voor uitzendkrachten is een afwijkende bepaling opgenomen. Uitzendkrachten mogen maximaal 6 arbeidscontracten voor bepaalde tijd binnen 4 jaar krijgen. Dit was 8 contracten binnen 2 jaar.

Vanaf 1 juli 2016 wordt het mogelijk om bij werk dat wegens seizoens- of klimatologische omstandigheden slechts 9 maanden per jaar kan worden gedaan, bij cao te bepalen dat de tussenliggende periode minimaal 3 maanden moet zijn.

Wanneer afwijkingen noodzakelijk worden gezien in verband met de ‘intrinsieke’ aard van de bedrijfsvoering
Denk aan evenementenbedrijven, agrarische ondernemingen, enzovoorts waarbij de behoefte aan arbeid voortkomt uit het productieproces van het bedrijf. Het mag dus niet gaan om gebruikelijke schommelingen in de productie met een economische oorzaak. Voldoet een bedrijf aan de voorwaarden, dan kan er in de cao worden bepaald dat er maximaal 6 tijdelijke contracten binnen een periode van 4 jaar kunnen worden afgesloten.

Bij opvolgend werkgeversschap
Volgens de wet moet de werkgever rekening houden met de periodes waarbij de werknemer als uitzendkracht dezelfde werkzaamheden heeft verricht wanneer hem een baan voor bepaalde tijd wordt aangeboden. Via de cao kan van de ketenregeling worden afgeweken wanneer er sprake is van dit opvolgend werkgeverschap. Die afwijking moet dan wel opgenomen zijn in een cao die van toepassing is op de arbeidsovereenkomst tussen werknemer en werkgever. Overeenkomsten tussen uitzendbureau en werknemer zijn niet van toepassing.

Voor leerlingen in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg en werknemers jonger dan 18 jaar die minder dan 12 uur werken is de ketenbepaling niet van toepassing.

SINDS 1 JANUARI 2015

 

Aanzeggingsplicht

De werkgever moet uiterlijk één maand voor het einde van het contract  schriftelijk aan de werknemers laten weten of de arbeidsovereenkomst al dan niet wordt voortgezet. Deze zogenaamde 'aanzegtermijn' geldt voor tijdelijke contracten van 6 maanden of langer. Als het contract verlengd wordt moet de werkgever ook informatie geven over de voorwaarden waarop dat gebeurd.

Is de werkgever te laat met deze aanzegging? Dan kost dat geld. De werkgever moet een vergoeding betalen van één maandsalaris. Wordt wel aangezegd maar te laat dan wordt naar rato berekend. Dus komt de boodschap 2 weken te laat, dan krijgt de werknemer 2 weken salaris mee. Let op: De werknemer moet hier dan wel zelf binnen 2 maanden na het einde van het contract een beroep op doen.

 

Concurrentiebeding verdwijnt in tijdelijke contracten

in tijdelijke contracten mag geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, behalve als er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Daar moeten dan wel gegronde argumenten voor zijn.

 

Geen proeftijd in tijdelijke contracten

In tijdelijke contracten van maximaal 6 maanden mag geen proeftijd meer staan.