Gevolgen voor de werkgever - WWZ - Wet Werk en Zekerheid

WWZ
voor de
werkgever

WWZ voor de werkgever

Vanaf 1 juli 2015 komt er een vastgestelde ontslagroute, afhankelijk van de reden van het ontslag. Bij bedrijfseconomische omstandigheden of bij langdurige arbeidsongeschiktheid moet een ontslagvergunning bij UWV worden aangevraagd.

 
 

Kantonrechter

Is er sprake van persoonlijk disfunctioneren van de werknemer of bij een verstoorde arbeidsrelatie dan moet u zich verplicht tot de kantonrechter wenden. Het blijft uiteraard mogelijk om de dienstbetrekking met wederzijds goedvinden te beëindigen. Wel krijgt de werknemer de mogelijkheid een beëindigingsovereenkomst binnen 14 dagen na ondertekening te herroepen, zonder opgaaf van redenen.

 
 

Transitievergoeding

Elke werknemer die met ontslag gaat en die ten minste twee jaar bij u heeft gewerkt, krijgt recht op een transitievergoeding. Ongeacht de reden van ontslag. Dus ook de flexwerker die na ten minste twee jaar uit dienst gaat en de medewerker die met ontslag gaat wegens arbeidsongeschiktheid hebben recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding wordt verminderd met de voor uw rekening gekomen kosten van scholing, outplacement en andere kosten ter voorkoming van werkloosheid. Let op! U moet dit wel vooraf aan uw medewerker(s) hebben medegedeeld en deze moet schriftelijk akkoord gaan. 

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst:

  • 1/3 maandsalaris per dienstjaar in de eerste tien jaar van de arbeidsovereenkomst;
  • 1/2 maandsalaris voor elk volgend dienstjaar;
  • de hoogte van de transitievergoeding is gemaximeerd op bruto € 76.000 of een jaarsalaris, indien dit hoger is. Afspraken in de arbeidsovereenkomst kunnen afwijken van de wettelijke regeling van de transitievergoeding.

In de volgende gevallen bent u geen transitievergoeding verschuldigd:

  • bij ernstig verwijtbaar handelen door de werknemer;
  • bij werknemers die jonger zijn dan 18 jaar en die gemiddeld minder dan 12 uur per week werkten;
  • bij surseance van betaling of faillissement van de werkgever of bij een schuldsaneringsregeling.
 

Ketenbepaling

De ketenregeling  is ook gewijzigd. De maximale termijn waarin tijdelijke contracten overeengekomen mogen worden is van 36 maanden naar 24 maanden teruggebracht. Ook is de ‘tussenliggende tijd’, waaraan moet worden voldaan om te zorgen dat de keten wordt onderbroken, verlengd van 3 maanden naar 6 maanden. Het aantal van 3 contracten blijft ongewijzigd.

Dit betekent dus:

  • Als sprake is van meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, die elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan 6 maanden, dan geldt de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd. Dat is ook het geval als partijen uitdrukkelijk opnieuw bepaalde tijd zouden hebben afgesproken.
  • Als sprake is van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die bij elkaar een periode van 24 maanden overschrijden en die elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van steeds niet meer dan 6 maanden, dan geldt de laatste arbeidsovereenkomst vanaf het moment dat de 24 maanden zijn overschreden als aangegaan voor onbepaalde tijd.
  • Vanaf 1 juli 2016 wordt het mogelijk om bij werk dat wegens seizoens- of klimatologische omstandigheden slechts 9 maanden per jaar kan worden gedaan, bij cao te bepalen dat de tussenliggende periode minimaal 3 maanden moet zijn.