Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

Wet- & Regelgeving
 

Vakantie, vakantietoeslag en feestdagen

 

De sollicitant die, gevraagd naar zijn toekomstplannen, onmiddellijk begint over zijn net geboekte vakantie, is gelukkig een uitzondering. Hetzelfde geldt echter voor de kandidaat die niet geïnteresseerd is in de vakantieregeling van uw organisatie. De meeste werknemers vinden vakantie, vakantietoeslag en feestdagen even vanzelfsprekend als belangrijk.

 

Recht op vakantie met behoud van salaris

Iedere werknemer heeft recht op vakantie met behoud van salaris. Deze wettelijke vakantiedagen zijn de dagen waarop de werknemer volgens de wet minimaal recht heeft: minimaal vier keer het aantal werkuren per week. Uw medewerker werkt bijvoorbeeld 5 dagen 8 uur per dag en heeft dan recht op 5 x 4 = 20 wettelijke vakantiedagen.

Let op!
Houdt uw medewerker wettelijke vakantiedagen van vorig jaar over? Wijs hem of haar er dan op dat deze voor 1 juli van het huidige jaar moeten worden opgenomen. Wettelijke vakantiedagen die niet worden opgenomen, vervallen namelijk een half jaar na het jaar dat ze zijn opgebouwd.

Omdat in de praktijk lang niet iedereen er in zal slagen om vakantiedagen in hetzelfde jaar op te maken, is in een aantal bedrijfstakken al afgesproken dat ze langer mogen blijven staan. In de collectieve of individuele arbeidsovereenkomst wordt dan van deze regeling afgeweken.

Veel CAO’s gaan nog steeds uit van een vervaltermijn van vijf jaar. Is er niets omschreven en vastgelegd, dan geldt de wet en vervallen de dagen van vorig jaar per 1 juli van het huidige jaar.

Vakantiedagen die uw mensen overhielden voor 1 januari 2012 vallen buiten deze regels. Deze dagen mogen nog steeds 5 jaar blijven staan. De ADP-systemen houden bij het afboeken van vakantiedagen rekening met de ‘vervaldatum’.

 

Afspraken en informatie over (verplichte) vakantiedagen

Regels voor verplichte vakantie- en snipperdagen legt u vast in het bedrijfsreglement of in de CAO. Een goede communicatie blijft belangrijk. Een handige samenvatting vindt u in de video 'Kan ik bepalen wanneer mijn werknemer vakantie neemt?’

 

Bijzondere beloning

De vakantiebijslag is voor de fiscus een 'bijzondere beloning', dus wordt de tabel bijzondere beloningen toegepast. De vakantiebijslag is uiteraard ook belast voor de werknemersverzekeringen (SV) en de zorgverzekeringswet. Naast het salaris kan over andere loonbestanddelen recht op vakantiegeld bestaan. Dit is afhankelijk van de CAO en/of afspraken tussen werkgevers en werknemers. Vanaf 2018 moet over overwerkloon ook vakantietoeslag worden betaald. Daar mag alleen bij cao van worden afgeweken. Bent u dus niet aan een cao gebonden dan behoort het overwerkloon altijd tot de grondslag waarover vakantietoeslag wordt berekend.

De vakantiejaren lopen over het algemeen van mei tot en met juni en uitbetaling vindt plaats in mei (uiterlijk juni). Er zijn echter uitzonderingen wat betreft zowel de maand van uitbetalen als het vakantiejaar of rechtjaar.

 

Vakantiebijslag of -toeslag?

Denken uw mensen ook dat ze in mei hun vakantiegeld krijgen? Strikt genomen is dat niet zo. Dan wordt namelijk de opgebouwde vakantietoeslag over het loon uitbetaald. De juridische term is overigens vakantiebijslag. ADP gebruikt in alle uitingen de term vakantietoeslag. Ook tijdens de vakantie wordt het loon doorbetaald. Dat is dan het vakantiegeld.

 

Vakantierechten

In sommige bedrijfstakken bestaat een recht op een combinatie tussen vakantiegeld en vakantietoeslag dit zijn vakantierechten. Vakantierechten - de oude vakantiebonnen en vakantiezegels - worden gebruikt in sommige bedrijfstakken. Het zijn hulpmiddelen om te sparen voor dagen waarop je door vakantie geen arbeid verricht. Bij het loon verstrekt de werkgever een vakantierecht dat bij een fonds is ondergebracht. De werknemer spaart rechten en kan deze op aangegeven tijdstippen bij het fonds verzilveren.

De vakantierechten bestaan uit een combinatie van vakantietoeslag en vakantiegeld. De werknemer wordt niet doorbetaald op het moment dat hij een vrije dag neemt, maar krijgt geld via de opgebouwde vakantierechten. Al op het moment dat de vakantierechten worden toegekend, worden daar belasting en premies over betaald. Dit gebeurt dus niet op het moment dat het opgebouwde recht wordt verzilverd.

 

Feestdagen en vrije dagen

Regelmatig is er discussie of Koningsdag en/of 5 mei nu wel of geen vrije dag zijn. Of uw mensen vrij zijn hangt af van uw CAO of hun arbeidsovereenkomst. Daarin staat ook of een extra beloning in tijd of geld wordt toegekend als er gewerkt wordt tijdens een feestdag. Vaak wordt onderscheid gemaakt tussen erkende en niet-erkende feestdagen.

Dan hebben uw medewerkers bijvoorbeeld met Kerstmis standaard een vrije dag en moeten ze voor een niet-erkende feestdag (bijvoorbeeld Chanoeka of het Suikerfeest) een snipperdag opnemen.

 
 

Algemeen erkende vrije dagen 2019

Vrij op Koningsdag (27 april)?

Koningsdag (27 april) is een officiële feestdag in Nederland, maar het is niet automatisch een vrije dag. Of uw medewerkers vrij zijn op Koningsdag hangt af van CAO of arbeidsovereenkomst. Koningsdag is op 27 april of een dag eerder als 27 april op een zondag valt.

Vrij op Bevrijdingsdag (5 mei)?

Bevrijdingsdag (5 mei) is een officiële feestdag in Nederland, maar het is niet automatisch een vrije dag. Of uw medewerkers vrij zijn op Bevrijdingsdag hangt af van CAO of arbeidsovereenkomst. Veel bedrijven houden aan dat eens per vijf jaar 5 mei een vrije dag is maar kijk het altijd even na!

DAG DATUM VRIJE DAG
Nieuwjaarsdag 1 januari 2019 Officiële vrije feestdag
Goede Vrijdag 19 april 2019 Erkende feestdag
Eerste Paasdag 21 april 2019 Officiële vrije feestdag
Tweede Paasdag 22 april 2019 Officiële vrije feestdag
Koningsdag 27 april 2019 Officiële vrije feestdag
Bevrijdingsdag 5 mei 2019 Officiële feestdag
Hemelvaartsdag 30 mei 2019 Officiële vrije feestdag
Eerste Pinksterdag 9 juni 2019 Officiële vrije feestdag
Tweede Pinksterdag 10 juni 2019 Officiële vrije feestdag
Suikerfeest 5 juni 2019 Niet algemeen erkende feestdag
Eerste Kerstdag 25 december 2019 Officiële vrije feestdag
Tweede Kerstdag 26 december 2019 Officiële vrije feestdag
 
 

Feestdag op de vrije dag van uw medewerker

Bij een part timer kan een feestdag natuurlijk vallen op de dag dat hij of zij normaal niet werkt. Pech gehad? De commissie Gelijke Behandeling, sinds 2012 opgegaan in de Commissie van de Rechten van de Mens,  vindt dat elke werknemer recht heeft op zijn deel van het totaal aantal erkende feestdagen in een jaar.

Dat berekent u via de pro rato methode:

  • U zoekt het aantal vrije dagen op dat op een doordeweekse dag valt
  • Dit vermenigvuldigt u met de deeltijdfactor, bijvoorbeeld 0,8  als de part timer 4 dagen per week werkt.
  • Dit jaar heeft deze dus recht op 6 x 0.8 =  4,8  vrije dagen. Vaak worden die al in de administratie opgenomen als vakantieuren.

Pas op: de adviezen van de Commissie worden breed nagevolgd maar zijn niet bindend.

Het kan ook zijn dat u als werkgever het jaarurensysteem toepast. In dat geval wordt het aantal werkuren per jaar bepaald en voor een part timer met de deeltijdfactor vermenigvuldigd.