Lekker weg
in eigen land
of ergens anders

Vakantie, vakantietoeslag en feestdagen

De sollicitant die, gevraagd naar zijn toekomstplannen, onmiddellijk begint over zijn net geboekte vakantie, is gelukkig een uitzondering. Hetzelfde geldt echter voor de kandidaat die niet geïnteresseerd is in de vakantieregeling van uw organisatie. De meeste werknemers vinden vakantie, vakantietoeslag en feestdagen even vanzelfsprekend als belangrijk.

 

Recht op vakantie met behoud van salaris

Iedere werknemer heeft recht op vakantie met behoud van salaris. Deze wettelijke vakantiedagen zijn de dagen waarop de werknemer volgens de wet minimaal recht heeft: minimaal vier keer het aantal werkuren per week. Uw medewerker werkt bijvoorbeeld 5 dagen 8 uur per dag en heeft dan recht op 5 x 4 = 20 wettelijke vakantiedagen.

Let op!
Houdt uw medewerker wettelijke vakantiedagen van vorig jaar over? Wijs hem of haar er dan op dat deze voor 1 juli van het huidige jaar moeten worden opgenomen. Wettelijke vakantiedagen die niet worden opgenomen, vervallen namelijk een half jaar na het jaar dat ze zijn opgebouwd.

Omdat in de praktijk lang niet iedereen er in zal slagen om vakantiedagen in hetzelfde jaar op te maken, is in een aantal bedrijfstakken al afgesproken dat ze langer mogen blijven staan. In de collectieve of individuele arbeidsovereenkomst wordt dan van deze regeling afgeweken.

Veel CAO’s gaan nog steeds uit van een vervaltermijn van vijf jaar. Is er niets omschreven en vastgelegd, dan geldt de wet en vervallen de dagen van vorig jaar per 1 juli van het huidige jaar.

Vakantiedagen die uw mensen overhielden voor 1 januari 2012 vallen buiten deze regels. Deze dagen mogen nog steeds 5 jaar blijven staan. De ADP-systemen houden bij het afboeken van vakantiedagen rekening met de ‘vervaldatum’.

 

Afspraken en informatie over (verplichte) vakantiedagen

Regels voor verplichte vakantie- en snipperdagen legt u vast in het bedrijfsreglement of in de CAO. Een goede communicatie blijft belangrijk. Een handige samenvatting vindt u in de video 'Kan ik bepalen wanneer mijn werknemer vakantie neemt?’

 

Vakantiebijslag

Werknemers hebben op grond van de Wet minimumloon en vakantiebijslag (hierna WML) recht op vakantiebijslag. Vakantiebijslag is de juridische term ook vakantietoeslag wordt wel gebruikt, maar meestal wordt gesproken over vakantiegeld. We gebruiken in dit stuk de term vakantiebijslag.

Met vakantiebijslag bedoelen we de extra beloning die een werknemer ontvangt bovenop het reguliere loon. Het doorbetalen van vakantiedagen is dus geen vakantiebijslag. Dit is de reguliere loonbetaling.

De minimumvakantiebijslag is 8% van het loon. Het loon is dan het loon volgens de WML. Dit betekent dat over een aantal in de WML genoemde (bijzondere) beloningen geen vakantiebijslag hoeft te worden betaald. Denk aan: overwerk, bonussen, gratificaties, tantièmes, eindejaarsuitkeringen.

Is het loon van de werknemer meer dan drie maal het minimumloon voor 23 jarigen en ouder dan hoeft u over het meerdere geen vakantiebijslag te betalen. De meeste werkgevers houden echter met deze bepaling geen rekening en betalen vakantiebijslag over het volledige loon.

De vakantiebijslag moet eenmaal per jaar worden betaald. Uiterlijk in de maand juni. Het is ook mogelijk de vakantiebijslag direct bij het loon uit te betalen, maar dan moet het voor de werknemer duidelijk herkenbaar zijn dat hij bij de normale loonbetaling ook zijn vakantiebijslag ontvangt. De rechter heeft uitbetaling van een zogenoemd “all-in” loon door Albert Heijn toegestaan. Met name omdat de medewerkers niet werden belet vakantiedagen op te nemen.

Gaat de werknemer uit dienst dan bent u verplicht de opgebouwde vakantiebijslag tot aan de datum uit dienst te betalen. Over de resterende verlofdagen die worden uitbetaald bent u ook vakantiebijslag verschuldigd.

 

Bijzondere beloning

De vakantiebijslag is voor de fiscus een "bijzondere beloning", dus wordt de tabel bijzondere beloningen toegepast. De vakantiebijslag is uiteraard ook belast voor de werknemersverzekeringen (SV) en de zorgverzekeringswet. Naast het salaris kan over andere loonbestanddelen recht op vakantiegeld bestaan. Dit is afhankelijk van de CAO en/of afspraken tussen werkgevers en werknemers. De vakantiejaren lopen over het algemeen van mei tot en met juni en uitbetaling vindt plaats in mei (uiterlijk juni). Er zijn echter uitzonderingen wat betreft zowel de maand van uitbetalen als het vakantiejaar of rechtjaar.

 

Vakantiebijslag of -toeslag?

Denken uw mensen ook dat ze in mei hun vakantiegeld krijgen? Strikt genomen is dat niet zo. Dan wordt namelijk de opgebouwde vakantietoeslag over het loon uitbetaald. Ook tijdens de vakantie wordt het loon doorbetaald. Dat is dan het vakantiegeld, ook wel de vakantiebijslag genoemd.

 

Vakantierechten

In sommige bedrijfstakken bestaat een recht op een combinatie tussen vakantiegeld en vakantietoeslag dit zijn vakantierechten. Vakantierechten - de oude vakantiebonnen en vakantiezegels - worden gebruikt in sommige bedrijfstakken. Het zijn hulpmiddelen om te sparen voor dagen waarop je door vakantie geen arbeid verricht. Bij het loon verstrekt de werkgever een vakantierecht dat bij een fonds is ondergebracht. De werknemer spaart rechten en kan deze op aangegeven tijdstippen bij het fonds verzilveren.

De vakantierechten bestaan uit een combinatie van vakantietoeslag en vakantiegeld. De werknemer wordt niet doorbetaald op het moment dat hij een vrije dag neemt, maar krijgt geld via de opgebouwde vakantierechten. Al op het moment dat de vakantierechten worden toegekend, worden daar belasting en premies over betaald. Dit gebeurt dus niet op het moment dat het opgebouwde recht wordt verzilverd.

 

Feestdagen en vrije dagen

Regelmatig is er discussie of Koningsdag en/of 5 mei nu wel of geen vrije dag zijn. Of uw mensen vrij zijn hangt af van uw CAO of hun arbeidsovereenkomst. Daarin staat ook of een extra beloning in tijd of geld wordt toegekend als er gewerkt wordt tijdens een feestdag. Vaak wordt onderscheid gemaakt tussen erkende en niet-erkende feestdagen.

Dan hebben uw medewerkers bijvoorbeeld met Kerstmis standaard een vrije dag en moeten ze voor een niet-erkende feestdag (bijvoorbeeld Chanoeka of het Suikerfeest) een snipperdag opnemen.

 

Feestdagen 2016

DAG DATUM VRIJE DAG
Nieuwjaarsdag 1 januari 2016 Officiële vrije feestdag
Goede Vrijdag 25 maart 2016 Erkende feestdag
Eerste Paasdag 27 maart 2016 Officiële vrije feestdag
Tweede Paasdag 28 maart 2016 Officiële vrije feestdag
Koningsdag 27 april 2016 Officiële vrije feestdag
Bevrijdingsdag 5 mei 2016 Officiële feestdag
Hemelvaart 5 mei 2016 Officiële vrije feestdag
Eerste Pinksterdag 15 mei 2016 Officiële vrije feestdag
Tweede Pinksterdag 16 mei 2016 Officiële vrije feestdag
Suikerfeest 6 t/m 9 juli 2016 Niet algemeen erkende feestdag
Eerste Kerstdag 25 december 2016 Officiële vrije feestdag
Tweede Kerstdag 26 december 2016 Officiële vrije feestdag
 

Vrij op Koningsdag (27 april)?

Koningsdag (27 april) is een officiële feestdag in Nederland, maar het is niet automatisch een vrije dag. Of uw medewerkers vrij zijn op Koningsdag hangt af van CAO of arbeidsovereenkomst. Koningsdag is op 27 april of een dag eerder als 27 april op een zondag valt.

 

Vrij op Bevrijdingsdag (5 mei)?

Bevrijdingsdag (5 mei) is een officiële feestdag in Nederland, maar het is niet automatisch een vrije dag. Of uw medewerkers vrij zijn op Bevrijdingsdag hangt af van CAO of arbeidsovereenkomst. Veel bedrijven houden aan dat eens per vijf jaar 5 mei een vrije dag is maar kijk het altijd even na!

 

Feestdag op de vrije dag van uw medewerker

Bij een part timer kan een feestdag natuurlijk vallen op de dag dat hij of zij normaal niet werkt. Pech gehad? De commissie Gelijke Behandeling, sinds 2012 opgegaan in de Commissie van de Rechten van de Mens,  vindt dat elke werknemer recht heeft op zijn deel van het totaal aantal erkende feestdagen in een jaar.

Dat berekent u via de pro rato methode:

  • U zoekt het aantal vrije dagen op dat op een doordeweekse dag valt, in 2015 zijn dat er 6
  • Dit vermenigvuldigt u met de deeltijdfactor, bijvoorbeeld 0,8  als de part timer 4 dagen per week werkt.
  • Dit jaar heeft deze dus recht op 6 x 0.8 =  4,8  vrije dagen. Vaak worden die al in de administratie opgenomen als vakantieuren.

Pas Op: de adviezen van de Commissie worden breed nagevolgd maar zijn niet bindend.

Het kan ook zijn dat u als werkgever het jaarurensysteem toepast. In dat geval wordt het aantal werkuren per jaar bepaald en voor een part timer met de deeltijdfactor vermenigvuldigd.