Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

 

Regels en verplichtingen bij ziekte

De werkgever en de zieke werknemer zijn samen verantwoordelijk dat de zieke werknemer gaat re-integreren. Tijdens dit re-integratie proces is de werkgever verplicht het loon door te betalen gedurende 104 weken. In het eerste jaar minimaal 70% van zijn loon, als dit minder is dan het minimumloon dan vult u dit aan. 

 

Doorbetaling

Gedurende het tweede ziektejaar geldt echter niet meer de minimumloon garantie, de werkgever kan volstaan met 70% van het loon door te betalen. U betaalt ook de pensioenpremie en vakantiegeld door. De werknemer kan, indien deze 70% minder is dan het minimumloon voor de werknemer, een Toeslag (aanvulling op het inkomen ) bij het UWV aanvragen.

Zowel de werkgever als de werknemer zijn erbij gebaat dat de werknemer zo snel en zoveel mogelijk weer aan het kan. Voor dit wettelijke re-integratie proces is in de wet verbetering poortwachter beschreven wat de verplichtingen zijn van zowel de werkgever als de werknemer.

Als een zieke geen werkgever (meer) heeft, zoals uitzendkrachten en werklozen, dan neemt het UWV de verantwoordelijkheid van re-integratie en begeleiding op zich. 

Een tijdschema met welke (verplichte) acties er moeten worden ondernomen van ziekmelden tot WIA.

Moment Wie Verplichting
1e ziektedag werknemer Melding aan werkgever
Tijdige melding werkgever Melding aan arbodienst
6e week arbodienst Probleemanalyse. Bespreking over de mogelijkheden tot herstel, reïntegratie en wanneer de werknemer het werk weer kan hervatten
8e week werkgever en werknemer Plan van aanpak maken voor herstel en reïntegratie en aanstellen van een casemanager
Regelmatig werkgever-
werknemer-
arbodienst
Evaluatie over voortgang van het reïntegratieproces. Minimaal 1 maal per 6 weken
42e week werkgever De werknemer ziek melden bij het UWV
52e week werkgever en werknemer Eerste jaar evaluatie tussen week 46 en week 52. Hoe is de reïntegratie in het eerste jaar verlopen
88e week UWV Brief + WIA formulier naar de werknemer over het aanvragen van een WIA uitkering als inspanningen niet hebben geleid tot terugkeer naar het werk
91e week werkgever en werknemer Eindevaluatie plan van aanpak, 2 weken voordat de werknemer een WIA uitkering gaat aanvragen
93e week werkgever Uiterste datum aanvraag WIA uitkering bij UWV indienen en reïntegratieverslag overleggen
104e week UWV - verzekering Start WIA afhankelijk van beoordelingen UWV