Contact

Contact

hr_services

Contact

Ik wil contact met een ADP expert

 
 

De werkgever is verantwoordelijk voor de bijtelling bij het loon. Als blijkt dat de bijtelling ten onrechte niet is gedaan, dan zal de Belastingdienst in eerste instantie een naheffing opleggen aan de werkgever. Dit omdat een loonbestanddeel niet is verantwoord in de loonadministratie.

 

Verklaring geen privégebruik is van belang

Alleen als aantoonbaar op jaarbasis niet meer dan 500 km privé wordt gereden kan de werkgever de bijtelling achterwege laten. Dat een auto voor niet meer dan 500 km privé wordt gebruikt kan op verschillende manieren blijken. In feite geldt er een vrije bewijsleer. De meest gebruikte vorm om te laten blijken dat een auto niet voor privé wordt gebruikt is een rittenregistratie. Aan een rittenregistratie worden wel strenge eisen gesteld. Zo moet een rittenregistratie ten minste de volgende gegevens bevatten:

 1. merk, type en kenteken van de auto;
 2. periode van terbeschikkingstelling van de auto;
 3. per rit:
  1. datum;
  2. beginstand en eindstand van de kilometerteller
  3. beginadres en eindadres met vermelding van postcode
  4. de gereden route indien deze afwijkt van de meest gebruikelijke
  5. het karakter van de rit (privé of zakelijk)
 

Verklaring geen privégebruik auto van de zaak

De werknemer kan bij de Belastingdienst een 'verklaring geen privégebruik' aanvragen. De werkgever kan de bijtelling achterwege laten als de werknemer een beschikking van de inspecteur heeft overhandigd. Het voordeel voor de werkgever is dat de bewijslast dat de auto niet voor privé wordt gebruikt weer verschuift naar de werknemer. De werknemer moet ten opzichte van de inspecteur overtuigend bewijzen dat de auto niet voor privé wordt gebruikt. In de praktijk betekent dit dat de werknemer een rittenregistratie zoals hiervoor vermeld zal moeten bijhouden.

Het aanvragen en ontvangen van een beschikking is min of meer een formaliteit. Op het moment van aanvragen worden er geen bewijsstukken gevraagd. De werknemer moet echter op ieder moment kunnen aantonen dat de auto op kalanderjaarbasis voor niet meer dan 500 km privé wordt gebruikt.

De 'verklaring geen privégebruik' biedt werkgevers dan ook een grote mate van zekerheid dat zij niet geconfronteerd kunnen worden met vervelende financiële gevolgen (naheffing) achteraf. Dit is alleen anders als de werkgever wist dat de verklaring ten onrechte is afgegeven.

 

Verzoek om intrekking

De werknemer moet zelf een verzoek om intrekking doen zodra de auto op kalenderjaarbasis voor meer dan 500 km privé wordt gebruikt. Indien blijkt dat de verklaring ten onrechte is afgegeven wordt de alsnog verschuldigde belasting, premies werknemersverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet niet nageheven bij de werkgever, maar bij de werknemer. De premies en de Zvw vanzelfsprekend alleen als de werknemer een loon heeft lager dan het maximum premie/bijdrageloon. De werkgever krijgt een mededeling van de Belastingdienst vanaf welke periode de auto wel tot het loon moet worden gerekend.

 

Wijzigen of intrekken Verklaring geen privégebruik auto

De 'Verklaring geen privégebruik auto' is in principe voor onbepaalde duur. De werknemer moet alle wijzigingen doorgeven aan de Belastingdienst met het formulier 'Wijzigen of intrekken verklaring geen privégebruik auto'. Bij intrekken van de verklaring moet de werknemer zijn werkgever zo spoedig mogelijk informeren. De werkgever ontvangt een bericht van de Belastingdienst over de intrekking.

Voorbeelden die leiden tot intrekken van de verklaring:

 • De werknemer gaat in het kalenderjaar meer dan 500 kilometer privé rijden
 • De werknemer heeft niet langer een auto tot zijn beschikking
 • De werknemer gaat in een bestelauto rijden die hij buiten werktijd niet kan gebruiken
 • De werknemer gaat in een bestelauto rijden waarvoor een schriftelijk verbod op privégebruik geldt
 • De werknemer gaat in een bestelauto rijden die (bijna) uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen De werknemer gaat in een bestelauto rijden waarvoor eindheffing geldt
 • De werknemer gaat in een (bestel)auto rijden waarvoor een (collectieve) afspraak voor het privégebruik geldt

De volgende wijzigingen leiden niet tot intrekken van de verklaring:

 • De werknemer geeft een verandering van het kenteken op.
 • De werknemer geeft het kenteken op dat nog niet bekend was toen hij de verklaring aanvroeg.