Sturen Millennials veranderingen in het werken?

 

Contact maken waar en wanneer je wilt

Naarmate technologische ontwikkelingen de werkplek sneller dan ooit beïnvloeden, tekenen zich ook drastische veranderingen af in de manier waarop mensen werken. Werknemers kunnen waar en wanneer ze willen contact maken met hun bedrijf en ervaren steeds meer flexibiliteit en autonomie in hun werk.

 

Invloed van technologie en cultuur

Technologische hulpmiddelen maken het mogelijk (maar ook noodzakelijk) steeds nieuwe vaardigheden aan te leren. In een mondiale arbeidsmarkt breidt de zoektocht naar talent zich vaak wereldwijd uit en wordt werken op contractbasis steeds gewoner.

Daarnaast vindt een culturele verschuiving plaats, waarbij mensen op zoek gaan naar werk dat voor hen persoonlijk zinvol is. Het werkplekmodel dat zo ontstaat, drijft steeds verder weg van de traditionele werkmethoden.

Maar hoe groot is hun invloed op veranderingen in het werken nu eigenlijk echt, en hoe denkt deze generatie over de huidige of mogelijk toekomstige ontwikkelingen?

ADP Research Institute® (ADP RI) heeft een kwalitatief en kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder werkgevers en werknemers in vier grote regio's: Noord-Amerika, Europa, Latijns-Amerika en Azië-Pacific. In het onderzoek is gekeken naar nieuwe werktrends binnen diverse bedrijfstakken en naar hoe werknemers van alle leeftijden die ervaren.

 

De millenniumgeneratie - regionale verschillen in Noord-Amerika, Latijns-Amerika en Europa

Waar het gaat om vrijheid van werken en de behoefte aan zingeving in hun werk, delen Millennials min of meer dezelfde waarden. Het onderzoek toont echter aan dat ze, afhankelijk van waar ze wonen, verschillend denken over de vraag of verandering mogelijk is. In Noord-Amerika worden veranderingen in het werk door oudere generaties ter discussie gesteld.

Waar jongere werknemers in deze regio zich hoopvol tonen dat bepaalde veranderingen doorgang vinden, blijkt uit hun antwoorden twijfel over de vraag of bedrijven de overstap zullen maken. Zo hechten zowel mannelijke als vrouwelijke Millennials in deze regio sterk aan een goede balans tussen werk en privéleven en verwachten ze in toenemende mate dat bedrijven zich daaraan aanpassen.

Net als in Noord-Amerika bestaat de beroepsbevolking in Europa voor een groot deel uit oudere werknemers, die minder enthousiast zijn over veranderingen in het werken. Deze regio past andere onderwijsmethoden toe om leerlingen vanaf zeer jonge leeftijd voor te bereiden op een loopbaan in de door technologie beheerste mondiale arbeidsmarkt.

Dit kan Millennials in de regio tot voordeel strekken, omdat ze over technologische vaardigheden beschikken die oudere werknemers mogelijk ontberen. Werknemers in deze regio genieten al een zekere mate van flexibiliteit van werken die de rest van de wereld nog aan het ontwikkelen is, en veranderingen in de vrijheid van werken zijn hier mogelijk minder ingrijpend dan in de overige regio's.

Zowel in Noord-Amerika als in Europa staan ondervraagde Millennials over het algemeen negatief tegenover de trend dat bedrijven wereldwijd op zoek gaan naar talent en dat bepaalde arbeidstaken worden geautomatiseerd.

In Latijns-Amerika zijn Millennials graag bereid om nieuwe technologieën te gebruiken. Het onderzoek toont aan dat jonge werknemers in deze regio aanmerkelijk vaker dan hun leeftijdsgenoten in andere regio's sociale media gebruiken als samenwerkingsplatform. Millennials zijn bovendien enthousiast over het in de regio toenemende gebruik van technologie door bedrijven om het welzijn van werknemers te meten en te beïnvloeden.

 

Millennials in Azië-Pacific als sturende factor voor verandering

Meer dan in enige andere regio lopen Millennials in Azië-Pacific voorop waar het gaat om veranderingen in het werken. Met een grotendeels uit jongeren bestaande beroepsbevolking en een snelgroeiende economie zal Azië-Pacific het werken van de toekomst snel omarmen.

In deze regio, die traditioneel wordt gekenmerkt door uitzonderlijke loyaliteit aan het eigen bedrijf en lange werkdagen gedurende vele jaren, groeit nu de vraag naar meer keuzevrijheid, mobiliteit en een goede balans tussen werk en privéleven. Jonge werknemers verleggen er voortdurend grenzen om de door hen gewenste mobiliteit en vrijheid te realiseren en de beroepsbevolking staat over het algemeen positief tegenover de veranderingen die zich aftekenen.

Voortdurende technologische ontwikkelingen, snel verschuivende economieën en een groeiende behoefte aan vrijheid en zingeving leiden tot een snelle verandering van het werken. Meer dan eerdere generaties hechten Millennials aan flexibiliteit en autonomie, zinvol werk en een goede balans tussen werk en privéleven. Naarmate deze generatie ouder wordt, zal de werkplek van de toekomst steeds meer gaan afwijken van het huidige model.

Lees ook het artikel "De invloed van waar we wonen op hoe we werken"