De invloed van waar we wonen op hoe we werken

 

Verschuiving in werk door snelle ontwikkelingen

Bedrijven en werknemers wereldwijd zien een verschuiving in het werken gestuurd door snelle technologische, culturele en economische ontwikkelingen. Ze zijn zich er bovendien van bewust dat ze zich moeten aanpassen.

 

Verschillen in regio's

Technologische vooruitgang en de wereldwijde strijd om talent beïnvloeden de manier waarop mensen werken. Ze leiden tot een hogere mate van flexibiliteit in het werk, vereenvoudigen de communicatie tussen geografisch verspreide locaties en maken het aanleren van steeds nieuwe vaardigheden noodzakelijk. Een toenemende focus op zinvol werk verandert bovendien de manier waarop werknemers en werkgevers naar werk kijken.

Deze veranderingen zijn van invloed op werknemers overal ter wereld, maar worden in verschillende regio's anders omarmd, zo blijkt uit onderzoek door ADP Research Institute® (ADP RI). Het onderzoek, uitgevoerd onder werkgevers en werknemers in vier grote regio's (Noord-Amerika, Europa, Latijns-Amerika en Azië-Pacific), geeft inzicht in opkomende werktrends, in hoe deze trends werknemers beïnvloeden en hoe ze zich de komende jaren zullen ontwikkelen.

 

Enthousiast over vrijheid van werken, maar skeptisch over wereldwijde concurrentie

In het onderzoek is op basis van vijf menselijke basisbehoeften gekeken naar werkgevers en werknemers. Deze basisbehoeften zijn vrijheid, kennis, stabiliteit, zelfmanagement en betekenis. Voor elk van deze behoeften zijn in het onderzoek werktrends gecategoriseerd, zoals de mogelijkheid vanuit elke locatie ter wereld te werken, het gebruik van technologie om nieuwe vaardigheden aan te leren, het verdwijnen van afdelingen en hiërarchieën, en het belang van zingeving in werk. Hoewel respondenten wereldwijd vooral positieve verwachtingen koesteren ten aanzien van veranderingen in het werken, variëren de antwoorden in de vier regio's.

Gevraagd naar de vrijheid van werken, stellen respondenten in alle vier de regio's al meer controle en flexibiliteit te hebben gerealiseerd of verwachten dat in de komende drie tot vijf jaar te doen. Ze hebben het gevoel dat ze nu of in de toekomst zelf kunnen bepalen wanneer, waar en hoe ze werken en verwachten dat ze daarbij hoofdzakelijk mobiele apparatuur zullen gebruiken.

 

Kennis: kleine verschillen tussen regio’s

Ten aanzien van de basisbehoefte kennis laten de vier regio's kleine verschillen zien. Ondervraagden in Noord-Amerika en Europa zijn van mening dat ze al toegang hebben tot de middelen, instrumenten en informatie die ze nodig hebben voor hun werk en over de tijd en middelen beschikken om zich nieuwe vaardigheden eigen te maken.

Europese werknemers tonen zich echter vaak onzeker over het voortdurend moeten aanleren van nieuwe vaardigheden. In Latijns-Amerika, waar het gebruik van technologie en de impact daarvan de afgelopen jaren is toegenomen, ervaren respondenten een bredere toegankelijkheid van technologie en kennis. Azië-Pacific neemt het voortouw waar het gaat om technologiegestuurd leren on demand, en in deze regio zijn de technologische tools benodigd voor de communicatie met anderen en het snel ontwikkelen van nieuwe vaardigheden dan ook al meer voorhanden.

Stabiliteit blijkt voor werknemers in elke regio vaker een punt van zorg, met name voor een bepaald deel van de beroepsbevolking. In Noord-Amerika tonen vrouwen en oudere mannen zich in het licht van de wereldwijde werving van talent onzeker over hun werkzekerheid op langere termijn. Daartegenover staat dat 84 procent van de mannen tussen de 18 en 39 jaar enthousiast is over deze verandering in het werken, evenals over de trend richting werken op contractbasis.

Europese werknemers maken zich zorgen over stabiliteit. In deze regio zijn respondenten van mening dat de wereldwijde zoektocht naar het beste talent en het inhuren van contractwerkers al gebruikelijk is en hun werkzekerheid in gevaar kan brengen. Ook respondenten in Azië-Pacific tonen zich minder positief over deze trends. Ze verwachten dat werknemers in de toekomst meer zullen vertrouwen op hun vaardigheden en minder op het werken voor een bepaald bedrijf. In Latijns-Amerika verwelkomen werknemers de wereldwijde concurrentiestrijd om een baan en tonen ze zich enthousiast over contractwerk.

 

Van hiërarchische structuren naar doelgericht werken

Respondenten kregen ook vragen voorgelegd over zelfmanagement en de mogelijkheid dat werk in de toekomst niet langer zal zijn ingericht volgens hiërarchische of afdelingsstructuren. Deze trend wordt met gemengde gevoelens bezien. In Noord-Amerika zijn respondenten in de VS enthousiast over het vooruitzicht dat technologie een deel van hun werklast overneemt, terwijl in Canada de zorg bestaat dat deze trend de werkzekerheid in gevaar brengt.

Amerikaanse werknemers tonen zich huiverig voor het in de toekomst ontbreken van hiërarchie op de werkplek, waar Canadezen een dergelijke verschuiving juist hoopvol tegemoet zien. Europese werknemers stellen dat de verschuiving richting zelfmanagement op hun werkplek al is ingezet, maar zijn skeptisch over het verdwijnen van hiërarchie.

In Latijns-Amerika ontbreekt de overtuiging dat er een einde komt aan hiërarchie op de werkplek en dat een verschuiving zal plaatsvinden richting meer zelfmanagement. Verrassend genoeg spreekt uit de antwoorden van werknemers in Azië-Pacific juist wel de overtuiging dat in de toekomst een verschuiving plaatsvindt richting zelfmanagement en het verdwijnen van de bedrijfshiërarchie. Een dergelijke verandering zou niets minder dan revolutionair zijn in deze regio, waar de bedrijfsstructuur traditioneel een belangrijk onderdeel is van de volkscultuur.

 

Belangrijke trend: streven naar zingeving

Werknemers wereldwijd streven in hun werk steeds meer naar betekenis en doelgerichtheid. Zingeving op de werkplek is daarmee een belangrijke trend geworden, die tot een drastische verschuiving van het arbeidsethos leidt. Het merendeel van de respondenten in Noord-Amerika en Europa meent dat deze verandering nu al optreedt en dat werknemers zich steeds vaker richten op arbeidskansen die aansluiten bij hun persoonlijke waarden.

Tegelijkertijd kennen bedrijven steeds meer prioriteit toe aan de zorg voor en het welzijn van werknemers. Afgaande op de antwoorden van werknemers, lijkt een dergelijke verschuiving in Latijns-Amerika en Azië-Pacific trager op gang te komen. Maar zelfs in deze regio's heerst de overtuiging dat werk in de toekomst gericht zal zijn op de behoefte aan zingeving en dat bedrijven zich zullen moeten aanpassen om in die behoefte te voorzien.

Lees ook het artikel "Sturen Millennials veranderingen in het werken?" »