BLOGS

Helping ignite the power of your people.

hr-processen

FAQ rondom Corona wet- en regelgeving

Door ADP

16/04/2020

Donderdag 16 april heeft ADP een webinar gehost waarin we een kijkje namen naar alle nieuwe wetgeving, de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Een maatregel waardoor banen en inkomens die onder druk staan door de coronacrisis zoveel mogelijk worden beschermd. We hebben gekeken naar de gevolgen de werkgever en de uitdagingen voor organisaties.

Er zijn veel vragen binnengekomen over de NOW, het opnemen van verlof en het uitbetalen van vakantiegeld. Daarom een overzicht van de meest gestelde vragen.

1 - Mag ik mijn werknemers vragen om verlof op te nemen in verband met de uitbraak van het Coronavirus? En kan ik ze ook verplichten verlof op te nemen?

U mag het uw werknemers wel vragen, maar u kunt ze niet verplichten om verlof op te nemen. Verlof wordt ingevuld op basis van de wensen van de werknemer. Een werkgever kan wel verplichte vakantiedagen vaststellen, maar dat moet dan wel in overleg met de OR of personeelsvertegenwoordiging. Heeft u die niet, dan moet de individuele werknemer toestemming geven.

2 - Mijn medewerker heeft verlof aangevraagd. Dit verlof is goedgekeurd. Kan de medewerker dit verlof nu intrekken omdat hij niet op vakantie kan?

Nee, uw medewerker heeft verlof aangevraagd. Als dat door u is goedgekeurd kan de medewerker dit niet zomaar eenzijdig intrekken. Natuurlijk is het mogelijk dat u in gezamenlijk overleg tot een oplossing komt.

3 - Een medewerker van ons vraagt calamiteitenverlof zolang de scholen dicht zijn. Moet ik dit verlenen?

Calamiteitenverlof is bedoeld voor het oplossen en opvangen van acute problemen. Dit geeft al aan dat dit bijna nooit voor een langere periode kan zijn. Heeft uw medewerker langer verlof nodig? Dan kan hij/zij gewoon verlof of eventueel kortdurend en langdurend zorgverlof aanvragen.

4 - Een medewerker wil juist nu in deze drukke tijden enkele weken verlof. Kan ik dat weigeren?

In principe wordt verlof altijd ingevuld conform de wens van de werknemer. Alleen als u zwaarwegende belangen heeft kunt het verlof weigeren. Van een zwaarwegend belang is bijvoorbeeld sprake als het inwilligen van het verzoek tot ernstige verstoring van de bedrijfsvoering zou leiden.

5 - Als een medewerker op mijn verzoek zijn vakantie heeft geannuleerd of verschoven, ben ik dan als werkgever verplicht om de kosten te vergoeden?

Ja. Zie hetgeen is bepaald in BW boek 7 art. 638 lid 5: "De werkgever kan, indien daartoe gewichtige redenen zijn, na overleg met de werknemer, het vastgestelde tijdvak van de vakantie wijzigen. De schade die de werknemer lijdt ten gevolge van de wijziging van het tijdvak van de vakantie, wordt door de werkgever vergoed."

6  - Wat als werknemer niet 100% kan werken? Mag dit dan als verlof worden afgeschreven?

Zie antwoord vraag 1.
   

7 - Moeten de wettelijke dagen van 2019 worden opgenomen voor 1 juni 2020?

De steunmaatregelen n.a.v. de Coronacrisis maken hierop geen uitzondering van de reguliere wetgeving. Dus hiervoor geldt het normale regime en blijft onveranderd.               

8 - Wat als werkgever en werknemer conflict hebben over opname verlof?

Ons advies is hier onderling uit te komen. Anders is een stap naar de kantonrechter onvermijdelijk.         

9 - Mag ADV uitbetaald worden?

Hiervoor gelden de reguliere afspraken. U kunt eventueel in overleg met de OR afwijkende afspraken overeenkomen.             

10 - Mijn medewerker kan niet of minder werken doordat hij/zij schoolgaande kinderen moet begeleiden. Mag dit als zorgverlof worden afgeschreven?

Nee, daar is Zorgverlof niet voor bedoeld.

Vragen over privacy

1 - Mag ik mijn medewerker die zich ziekmeldt vragen of hij/zij het Coronavirus heeft?

Een zeer begrijpelijke vraag, maar ook nu mag u nog steeds niet vragen wat een medewerker die zich ziekmeldt mankeert. U zou wel kunnen vragen of de bedrijfsarts of arbodienst met spoed een controle kan uitvoeren. Bij het vermoeden van een Coronabesmetting kunnen zij met de GGD contact opnemen. Wellicht is het wel goed om aan uw medewerker vooraf te melden dat u met spoed een controle heeft aangevraagd.

2 - Mag ik een lijst bijhouden van medewerkers die besmet zijn met het Coronavirus?

Nee, u mag geen gezondheidsgegevens van uw medewerkers vastleggen of registreren.

3 - Kan ik mij voor het vastleggen van een lijst van Coronabesmettingen binnen mijn bedrijf niet beroepen op het beschermen van vitale belangen van andere natuurlijke personen?

Hoewel de vraag ook zeer begrijpelijk is, is er geen juridische onderbouwing. Het blijft gaan om gezondheidsgegevens. Daarvan is de verwerking per definitie verboden volgens de AVG. Bij hoge uitzondering kan een betrokkene toestemming geven. Maar toestemming moet uit vrije wil gegeven worden en daarvan is de uitleg in het algemeen dat er geen vrije wil is in de relatie werkgever/werknemer omdat er nu eenmaal een hiërarchische verhouding is. Verder moet de toestemming voor het verwerken van gezondheidsgegevens als doel hebben om collega’s in staat te stellen om adequaat te handelen in noodgevallen. Diabetes wordt dan ook vaak als voorbeeld gebruikt. Een registratie van met COVID-19 besmette medewerkers is niet bedoeld om collega’s in staat te stellen levensreddende handelingen te verrichten.

4 - Mijn medewerker heeft zelf aangegeven dat hij/zij besmet is met het Coronavirus. Wat moet ik doen?

U mag dit niet registreren. Wel kan het verstandig zijn contact op te nemen met uw bedrijfsarts en/of arbodienst. Zij kunnen adviseren hoe te handelen bij bescherming van het overige personeel. U mag het overige personeel informeren dat er een medewerker besmet is, maar deze informatie mag niet herleidbaar zijn naar de betreffende medewerker.

Vragen over thuiswerken

1 - Ben ik verplicht mijn medewerkers thuis te laten werken?

Nee, dat bent u niet. De overheid heeft opgeroepen zo veel als mogelijk thuis te werken waar mogelijk. De aard van het werk moet het dus wel mogelijk maken. Kunnen uw medewerkers een deel van het werk thuis doen, dan kunt u hen voor dat deel thuis laten werken. Probeer daarbij voor het deel wat binnen het bedrijf moet worden gedaan dit zo veel mogelijk over de dag of week te spreiden wanneer uw medewerkers dat deel van het werk doen.

2 - Gelden er soepelere arbo-regels bij (verplicht) thuis werken?

Ook voor een thuiswerkplek heeft u een arbo-verantwoordelijkheid. Zeker in deze periode van min of meer verplicht thuis werken is het aan te raden uw medewerkers er op te wijzen dat zij moeten beschikken over een werkplek met goede stoel en bureau én een goede lichtinval.

3 - Als werkgever niet kan voldoen aan faciliteren goede thuiswerkplek i.v.m. ontbreken (liquide) middelen, kan deze dan aansprakelijk worden gesteld bij letsel?

Ja, u behoudt de arbo-verantwoordelijkheid, ook bij een thuiswerkplek. Zie antwoord 2.

Vragen over vakantiegeld

1 - Kan ik het betalen van het vakantiegeld dit jaar overslaan i.v.m. deze bijzondere situatie?

Nee, betaling van het vakantiegeld (formeel vakantiebijslag) is wettelijk vastgelegd. U moet ten minste 8% vakantiebijslag betalen.

2 - Kan ik het vakantiegeld later betalen?

Betaling van het vakantiegeld (formeel vakantiebijslag) wat is opgebouwd over de periode juni t/m mei moet uiterlijk in juni worden betaald. Meestal wordt het in de maand mei betaald. Wilt u dit nu in juni doen, dan is het wel verstandig dit met uw werknemers te communiceren. Als u later dan juni wilt betalen kan dat alleen met toestemming van de individuele werknemer.

3 - Kan ik het vakantiegeld in termijnen betalen?

Alleen met toestemming van de individuele werknemer. Zie het antwoord op vraag 2.

4 - Mag je vakantiegeld uitstellen als je meedoet aan de NOW-regeling?

Ja, ook onder de NOW regeling mag dit. Zie verder antwoord op vraag 2.               

5 - Waar moet overleg aan voldoen voor akkoord uitstel vakantiegeld?

Hiervoor gelden de voorwaarden van een overeenkomst. Mondeling mag, maar schriftelijk overeengekomen is raadzaam.

Vragen over (reis)kostenvergoedingen

1 - Mijn medewerkers werken nu vanuit huis. Kan ik de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer nu stoppen?

Waarschijnlijk kunt u de vergoeding niet zomaar stoppen. Volgens vaste jurisprudentie maken vergoedingen deel uit van de arbeidsvoorwaarden. Die kunt u niet eenzijdig wijzigen. Alleen wanneer in uw arbeidsvoorwaarden een bepaling is opgenomen dat uitsluitend de daadwerkelijke reiskosten worden vergoed, dan kunt u de vergoeding stoppen. Staat een dergelijke bepaling niet in uw arbeidsvoorwaarden, dan kunt u natuurlijk altijd in overleg met uw medewerkers treden.

2 - Hoe lang kan ik mijn vaste reiskostenvergoedingen onbelast blijven betalen?

Normaal gesproken moet je een onbelaste vaste reiskostenvergoeding stoppen bij langdurige onderbreking. Ziekte wordt meestal als voorbeeld genoemd. Hierbij geldt de vuistregel dat u de maand van ziek worden en de volgende maand onbelast mag blijven betalen. Daarna moet de vergoeding stoppen (als dat arbeidsvoorwaardelijk dus kan) of gaan belasten. Let op! De staatssecretaris van Financiën heeft op 14 april een beleidsbesluit gepubliceerd waarin hij goedkeurt dat i.v.m. deze bijzondere omstandigheden vaste reiskostenvergoedingen voor woon-werkverkeer onbelast kunnen worden doorbetaald.

3 - Wat moet ik doen met een algemene vaste kostenvergoeding?

Waarschijnlijk kunt u deze arbeidsvoorwaardelijk ook niet zo maar stoppen. In de goedkeuring van de staatssecretaris wordt alleen over reiskostenvergoedingen gesproken. Voor uw vaste kostenvergoeding zult u dus moeten kijken welke zaken wel of niet doorlopen. Kosten van abonnement op vakliteratuur zullen doorlopen dus kunnen onbelast blijven. Kleine kosten onderweg voor een kopje koffie e.d. zullen niet doorlopen dus moet u belasten.

4 - Als ik mijn reiskostenvergoeding niet langer onbelast wil laten. Kan ik dan het belaste deel ten laste van de vrije ruimte brengen?

Ja, het betreft een vergoeding. Deze is niet aangewezen als verplicht werknemersloon. Betaalt u nu ook al een deels belaste reiskostenvergoeding dan kunt u ook nu al dit belaste deel als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte brengen. Ook als nu de gehele reiskostenvergoeding belast wordt kunt u deze als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte brengen.

5 - Mag ik reiskosten voor het OV nog onbelast vergoeden?

Ja, als u een vergoeding (heeft) verstrekt voor een maand- of jaarabonnement voor woon-werkverkeer, dan mag u in deze bijzondere omstandigheden blijven uitgaan van het reispatroon waar de vergoeding al op gebaseerd was (zie antwoord op vraag 2). Voor incidenteel reizen met het OV blijven de normale vergoedingsregelingen van toepassing.

6 - Verandert door deze maatregelen het vergoeden van reiskosten achteraf voor daadwerkelijk gemaakte kilometers?

Nee, dat blijft ongewijzigd.           

7 - Komt er een wettelijke regeling die een belastingvrij vergoeding bij thuiswerk in Coronatijd mogelijk maakt?

Nee, voor zover wij weten wordt hierin niet voorzien.              

8 - Mag je een onbelaste vergoeding geven ter compensatie kosten bij thuiswerk, bijvoorbeeld voor extra gemaakte kosten van kinderopvang?

Ja, dat mag zolang u de regels m.b.t. de werkkostenregeling in acht houdt en de vergoeding open staat voor minimaal 75% van uw werknemers.      

9 - Verruiming werkkosten 2020 op komst?

Er wordt aan gedacht om de fiscale ruimte van de werkkostenregeling in 2020 te verruimen. Of dat doorgaat en hoe groot die verruiming dan zou zijn, in nu nog onduidelijk.

10 - Is mobiliteitsvergoeding een arbeidsrecht en moet je dat verplicht betalen?

Zie antwoord op vraag 1.

Vragen over auto van de zaak

1 - Loopt de bijtelling voor de auto van de zaak door als mijn werknemer thuis werkt?

Ja, de auto van de zaak staat immers nog ter beschikking van de werknemer.

Vragen over de NOW-regeling

1 - Heeft de NOW regeling gevolgen voor andere wettelijke regelingen?

Nee. Maar als gevolg van de Corona crisis kunnen andere wettelijke regelingen wel (tijdelijk) versoepeld worden.

2 - Heeft het niet verlengen van tijdelijke contracten invloed op de hoogte van de tegemoetkoming?

 Ja. Door de vergelijking van de loonsom van het eerste tijdvak met de referteperiode maart-april-mei, kan de loonsom lager uitvallen.     

3 - Heeft ontslag door werknemer invloed op de hoogte van de tegemoetkoming?

Ja. Hierdoor kan de loonsom lager uitvallen. Er wordt geen verschil gemaakt tussen ontslag door werknemer of door werkgever.               

4 - Hoe krijg ik compensatie voor uitzendkrachten?

Het loon van de uitzendkracht wordt door het uitzendbureau betaald en zit derhalve niet in uw loonsom.   

5 - Krijg ik compensatie voor flex-werkers?

Als uw tijdelijke krachten in de loonsom blijven opgenomen, tellen zij mee voor de compensatie.         

6 - Hoe moet de NOW-tegemoetkoming administratief worden geboekt?

Dit boekt u in uw financiele administratie.       

7 - Hoe werkt de regeling bij een fiscale eenheid/concernregeling?

U vraagt de tegemoetkoming aan per loonheffingennummer. Het omzetverlies werd op concernniveau bepaald maar dit zal worden gewijzigd dat het ook mogelijk wordt om omzetverlies per werkmaatschappij te bepalen.   

8 - Hoe werkt uitstel van betaling loonheffingen?

U blijft aangifte doen. Bent u klant van ADP dan verzorgen wij de aangifte volledig automatisch. De verschuldigde loonheffingen betaalt u niet. Daarna ontvangt u een naheffingsaanslag waarvoor u uitstel van betaling vraagt. Voor meer info: zie site Belastingdienst.

9 - Hoe wordt er gecontroleerd op bedrijfseconomische redenen bij terugval SV-loon?

De reden voor terugval SV-loon doet niet terzake voor de tegemoetkoming.

10 - Hoe wordt het SV-loon bepaald?

Het tweede moment is bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming. Dan wordt het loon SV van januari verder gecorrigeerd met via de werkgever uitbetaalde sv-uitkeringen en uitbetaalde vakantiebijslag in januari die in mindering worden gebracht. Voor de zgn. all-in lonen waarbij de vakantiebijslag direct wordt betaald in het loon wordt een factor toegepast van 0,0926. Hierna wordt vergeleken of de loonsom over maart – mei afwijkt van die van januari maal drie.

11 - Valt een transitievergoeding onder het SV-loon

Nee, een transitievergoeding is loon uit vroegere dienstbetrekking, dus geen SV-loon.

12 - Kun je gebruik maken van de NOW als je eigenrisicodrager bent voor de WW?

Ja. 

13 - Mag arbeidstijdverkorting onder de NOW-regeling?

Ja, dat mag. Als u de regeling al hanteerde voor de Corona crisis, dan heeft het geen impact op uw SV-loon. Echter, heeft u deze regeling ingevoerd i.v.m. de Corona crisis, dan zal uw SV-loon hierdoor dalen.

14 - Mag je jaarlijkse bonus uitstellen naar later moment als die altijd op x-moment wordt betaald?

Nee, maar in overleg met uw werknemers mag u dit wel overeenkomen.

15 - Mag je werknemers toch ontslaan/niet verlengen als je gebruik maakt van de NOW-regeling?

Ja, dat mag. Niet verlenging betekent wel een lagere loonsom, dus een lagere tegemoetkoming. Aanvragen ontslag om bedrijfseconomische redenen heeft tot gevolg dat u een sanctie krijgt (zie slides Webinar pag. 24)

16 - Mag je werknemers verplichten om niet-gewerkte uren later in te halen, zonder extra loon?

Nee, u kunt het niet verplichten.

17 - Wat zijn de gevolgen van een jaarlijkse bonus in januari die in het SV-loon zit?

Bij de vergelijking van de loonsom van maart-april-mei t.o.v. januari zal de loonsom hierdoor lager uitvallen. Dus de tegemoetkoming zal dalen.

18 - Moet er correctie plaatsvinden op het SV-loon bij een 30% regeling?

Nee, deze wordt niet genoemd in de regeling. 

19 - Moet het omzet-verlies Corona-gerelateerd zijn?

Nee.           

20 - Moet je SV-loon corrigeren als je het vakantiegeld maandelijks uitbetaald?

Deze correctie gebeurt automatisch door het UWV bij de bepaling van de definitieve uitkering, dus niet bij het voorschot.  

21 - Moet je vooraf de referte-maanden kiezen als je niet weet in welke maand(en) het omzetverlies het grootst is?

Ja, u kiest de maanden voor het omzetverlies bij de eerste aanvraag. Die keuze is definitief.   

22 - Moeten werknemers geinformeerd worden als werkgever gebruik maakt van de NOW-regeling?

Ja (zie artikel 13 van de regeling).      

23 - Ondersteunt ADP bij indienen van de NOW-aanvraag?

Nee. ADP heeft geen beschikking over uw omzetgegevens. 

24 - Uiterlijk wanneer kan je de tegemoetkoming aanvragen?

Uiterlijk voor 31-5-2020.

25 - Valt een DGA onder de NOW-regeling?

Nee. Een DGA met inkomenscode 17 is al geen werknemer in de zin van de SV-wetten.     

26 - Valt een stagiair onder de NOW-regeling?

Ja, het SV-loon valt onder regeling.

27 - Valt een werknemer die AOW heeft onder de tegemoetkoming van de NOW-regeling?

Nee. Een AOW-er is geen werknemer in de zin van de SV-wetten.

28 - Vanaf wanneer mag je ontslag aanvragen zonder dat het gevolgen heeft voor de hoogte van de tegemoetkoming?

De regeling geeft hier nog geen duidelijkheid over.    

29 - Moet je bij de NOW kunnen aantonen dat het geleden omzetverlies direct gevolg is van Corona?

Nee. Om in aanmerking te komen voor de regeling moet er wel sprake zijn van ten minste 20% omzetverlies in een periode van drie opeenvolgende kalendermaanden die is gelegen tussen 1 maart en 31 juli 2020.

30 - Wat is de referteperiode waarmee het omzetverlies wordt vergeleken?

Voor ondernemers die al waren gestart voor 1 januari 2019 wordt de jaaromzet over 2019 genomen, gedeeld door 4. 

31 - Hoe wordt het omzetverlies bepaald bij startende ondernemingen?

Startende ondernemers kunnen gebruik maken van de regeling, mits er al voor 1 maart 2020 minstens een maand omzet is gedraaid. Heeft u uw bedrijf gestart na 1 januari 2019? Dan geldt voor u een andere meetperiode voor de omzetberekening (van de referte-periode) dan bedrijven die heel 2019 al bestaan. Voor u geldt dat de maanden vanaf het moment dat uw bedrijfsuitoefening is aangevangen tot en met februari 2020 worden genomen, omgerekend naar 3 maanden. Uw omzet wordt in de driemaandsperiode in 2020 (meetperiode incl. omzetverlies) naar rato vergeleken met de omzet vanaf de kalendermaand dat de bedrijfsuitoefening is begonnen (referte-periode).

32 - Moet je uitgaan van het werkelijke omzetverlies of een schatting maken van het te verwachten omzetverlies?

U moet een schatting maken. Het werkelijke omzetverlies is immers nog niet bekend. Bedenk wel goed welke drie aaneengesloten kalendermaanden u opgeeft bij de aanvraag, want dit is meteen uw definitieve keuze.

33 - Kun je een onjuiste inschatting van omzetverlies met terugwerkende kracht corrigeren?

Nee. Dit zal verrekend worden bij de definitieve vaststelling van de hoogte van de tegemoetkoming over de door u gekozen periode van 3 aaneengesloten kalendermaanden.

34 - Wat zijn de gevolgen als het omzetverlies meer/minder is dan verwacht?

Dit zal van invloed zijn op de hoogte van de definitieve tegemoetkoming. Een lager omzetverlies hoeft niet perse te betekenen dat de tegemoetkoming lager uitpakt. Daarin speelt het uiteindelijke verschil tussen het SV-loon in de referteperiode ten opzichte van het SV-loon in de meetperiode ook een rol.     

35 - Wat zijn de gevolgen als ik werknemers ontsla of tijdelijke contracten niet verleng?

Als u werknemers ontslaat om bedrijfseconomische redenen, dan volgt er een sanctie (zie antwoord op vraag 44). Als u tijdelijke contracten niet verlengt in de maanden maart t/m mei, dan zal het SV-loon dalen t.o.v. het eerste tijdvak van 2020. Met als gevolg dat de definitieve tegemoetkoming mogelijk lager zal uitvallen.

36 - Wat zijn de gevolgen als werknemers minder overuren maken en uitbetaald krijgen in de periode na 15 maart?

Dit zal van invloed zijn op de hoogte van de definitieve tegemoetkoming. Het SV-loon in het referte-tijdvak ligt dan hoger dan het gemiddelde SV-loon van de maanden maart tot en met mei 2020. Of dit een negatief effect zal hebben, is afhankelijk van andere variabele factoren zoals o.a. het werkelijke omzetverlies t.o.v. het geschatte omzetverlies.               

37 - Wat zijn de gevolgen als werknemers vrijwillig onbetaald verlof opnemen?

Hierdoor zal het SV-loon dalen t.o.v. het eerste tijdvak van 2020 met als gevolg dat de definitieve tegemoetkoming wellicht lager zal uitvallen.

38 - Wat zijn de gevolgen bij een (collectieve) salarisverhoging die ingaat vanaf 15 maart?

Voor de berekening van de definitieve tegemoetkoming zal het loon SV over de maanden maart t/m mei 2020 hoger uitvallen dan het loon SV in het eerste tijdvak van 2020. Het loon SV van het eerste tijdvak blijft in die situatie van toepassing voor de definitieve tegemoetkoming.

39 - Wat zijn de gevolgen voor de WW-premiedifferentiatie als er meer dan 30% wordt overgewerkt?

De bepaling dat de hoge WW-premie moet worden afgedragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt, wordt voor 2020 voor alle werkgevers opgeschort.

40 - Welke uren tellen mee in de referte-periode bij nulurencontracten bij loondoorbetaling?

Het aantal verloonde uren moeten in verhouding staan tot het loon dat is uitbetaald.  

41 - Welke uren tellen mee in de referte-periode bij uitzendkrachten bij loondoorbetaling?

Dat is niet van toepassing. Als uw uitzendkracht toch wordt doorbetaald, dan valt dit loon en de bijbehorende uren buiten uw eigen loonaangifte.

42 - Wordt mijn tegemoetkoming hoger als het SV-loon in het eerste tijdvak van 2020 lager is dan het SV-loon in de meetperiode?

Nee. Het SV-loon in het eerste tijdvak is de maximale hoogte waarmee wordt gerekend. Het doel van de regeling is immers gericht op zoveel mogelijk banenbehoud. Andersom is wel reden voor correctie. Dus als het SV-loon in het refertetijdvak hoger is dan het SV-loon in de meetperiode. Dan zal de tegemoetkoming bij de definitieve vaststelling naar beneden worden bijgesteld.

43 - Wordt er een 2e termijn van de NOW-regeling verwacht en zo ja voor hoelang?

Dat is niet ondenkbaar. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid dan worden verlengd met nog een periode van 3 maanden.

44 - Zijn er sancties als je toch werknemers ontslaat in de opgegeven periode?

Ja. Bij de definitieve vaststelling van de NOW-toekenning wordt bepaald wat het loon (in het eerste tijdvak) is van de werknemers voor wie bedrijfseconomisch ontslag is aangevraagd. Dit loon wordt vervolgens verhoogd met 50%. Deze uitkomst wordt vervolgens in mindering gebracht op de totale loonsom op grond waarvan de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd (meetperiode).

Vragen over loondoorbetaling, loondoorbetalingsplicht, verschijningsplicht, werktijden en werkzaamheden

1 - Is er beroep op ZW mogelijk als de partner van de werknemer ziek is door Corona en de werknemer hierdoor niet kan werken?

Nee. De werknemer is immers niet zelf ziek.    

2 - Hebben we loondoorbetalingsplicht als werknemer weigert naar werk te komen?

Als de werkgever zorgt voor een veilige werkomgeving en de werknemer weigert alsnog, dan kan de werkgever niet gehouden worden aan een loondoorbetalingsplicht.

3 - Kan werkgever werknemers verplichten om naar kantoor te gaan?

Ja, mits deze voorziet in een veilige werkomgeving.        

4 - Mag ik mijn werknemers andere werkzaamheden aanbieden als werk wegvalt?

Ja, binnen de grenzen der redelijkheid.

5 - Hebben werknemers met een nul-urencontract recht op loondoorbetaling en zo ja, hoeveel?

Nee, er is geen geen recht op loondoorbetaling. Er zijn immers geen gewerkte uren.

6 - Mag je werknemers vragen om mee te werken aan het verlagen van salaris?

Dat mag altijd conform de regels die hiervoor gelden (WML).

7 - Mag ik de werktijden van mijn werknemers aanpassen?

De overheid heeft opgeroepen om de werktijden waar mogelijk te spreiden. U mag dus de werktijden van uw werknemers aanpassen. Doe dat zoveel mogelijk in overleg.

8 - Moet ik 100% loon doorbetalen als werknemer niet al zijn contracturen kan werken door wegvallen van werk?

Ja. 

9 - Moet ik 100% loon doorbetalen als werknemer in preventieve quarantaine is omdat er iemand in het gezin ziek is door Corona?

Ja. U kunt uw werknemer wel vragen om vanuit huis te werken.

Overige vragen

1 - Zijn er mogelijkheden om digitaal te vergaderen met ADP?

Ja, dat kan. Wij verzoeken u dan om contact op te nemen met uw accountmanager.    

2 - Hoe houden we werknemers fit? Heeft ADP tips?

Hiervoor zijn diverse programma's beschikbaar op internet. Of u kunt zelf een programma samenstellen.     

3 - Wat wordt verstaan onder 'arbeidscontract bij de loonadministratie bewaren'?

De hoofdregel is dat je een getekende arbeidsovereenkomst moet bewaren op de plaats waar het bedrijf kantoor houdt of gevestigd is. De Belastingdienst moet bij controle het document daar dan ook aantreffen. Het is dus niet voldoende als er alleen een fysiek exemplaar in het personeelsdossier wordt bewaard. De Belastingdienst kan toestemming geven om de loonadministratie op een andere plaats te bewaren, bijvoorbeeld op het kantoor van de adviseur. Daarnaast zijn digitale versies ook toegestaan, mits voorzien van een digitale handtekening van de werkgever en werknemer.

Tags:hr-processenhr