btw

BTW-verrekening, pensioencommunicatie en meer pijnpunten

 

Ontwikkelingen rond pensioenfondsen en de pensioenmarkt krijgen op dit moment behoorlijke aandacht in de financiële katernen en in de vakmedia. Aangespoord door onder meer de Wet Pensioencommunicatie zoeken ook steeds meer werkgevers en HR-professionals naar (achtergrond)informatie.

 

Gelukkig verschijnt er veel lezenswaardigs. Rob Landkroon, manager Uitkeringen & Pensioen Services bij ADP Nederland, selecteerde uit het aanbod drie artikelen die de afgelopen maanden verschenen en die evenzoveel actuele ontwikkelingen signaleren:

Gelukkig ziet Rob ook dat er in de hele breedte, van OPF tot verzekeraar, nog besparingen zijn te realiseren waardoor bestuurders ontlast kunnen worden. Maar eerst een ander hoofdpijndossier:

 

Aftrek BTW voor pensioenfonds dat kosten doorbelast naar onderneming

In deze publicatie gaat het over de verrekening van BTW bij een collectieve waardeoverdracht. De rechter heeft bevestigd dat een pensioenfonds BTW-belaste diensten kan verlenen aan de onderneming.

Hoe ver gaat dit? Er wordt gesproken over de noodzaak van het goed van tevoren vastleggen van afspraken over kostendoorbelastingen. Het pensioenfonds kan BTW- belaste diensten verlenen aan de onderneming die vervolgens voor ondernemer aftrekbaar zijn. Bij het pensioenfonds drukt geen BTW op de kosten die toerekenbaar zijn aan die diensten of doorbelastingen.

Gaat dit inhouden dat BTW-plichtige dienstverleningen uitgevoerd voor het pensioenfonds in de toekomst ook voor het pensioenfonds aftrekbaar zijn? Is er dan een verschil in een OPF, een BPF, uitvoerder of verzekeraar? Als het pensioenfonds van een BTW plichtige adviseur een factuur krijgt met BTW, wordt deze BTW dan aftrekbaar voor het pensioenfonds?

Waar ligt de scheidslijn? Materie die mij boeit, mede omdat ADP ook BTW in rekening moet brengen voor de dienstverlening die wij bieden. Wordt deze aftrekbaar voor het pensioenfonds?

Geert Bierlaagh, senior beleidsmedewerker Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen, laat op de site van PWC weten dat een Verruimde btw-vrijstelling volgens zijn vereniging  bijdraagt bij aan het Nederlandse vestigingsklimaat.

"Omdat pensioenfondsen slechts beperkt BTW kunnen verrekenen, vormen BTW-lasten een extra kostenpost. Wij pleiten voor BTW-vrijstelling omdat lagere uitvoeringskosten zich uiteindelijk vertalen in lagere pensioenpremies en hogere pensioenen. Een verruimde BTW-vrijstelling draagt bij aan het Nederlandse vestigingsklimaat voor pensioenfondsen."

 

Pensioen 1-2-3

Vanaf juli 2015 mag de pensioenuitvoerder aan nieuwe deelnemers Pensioen 1-2-3 sturen in plaats van de startbrief. Dit wordt een verplichting per 1 juli 2016 en roept de nodige vragen op:  Zijn de pensioenuitvoerders hier al voldoende op voorbereid?  Hoe wordt Pensioen 1-2-3 verstuurd?

Verbetert dit echt de awareness bij de deelnemer? Wordt het ‘verteerbaarder' voor de deelnemer zoals in het artikel wordt aangegeven? Wordt de deelnemer nu wel bereikt?

Ik heb bij onze klanten voorbeelden mogen inzien van Pensioen 1-2-3.  Ik heb dit vergeleken met de startbrief. Zit er veel verschil in? Ja, er zit veel verschil in, maar wordt het doel daarmee bereikt als we uitgaan van de awareness, verteerbaarheid en het bereik? Ik heb het mogen toetsen bij diverse deelnemers.

Conclusie:

 • "Zegt me niets"
 • "wat is dat"
 • "wat moet daar dan in staan"
 • "boeit me niet"
 • "veel te veel tekst"
 • "nog niet gezien"
 • "wel ontvangen , maar (nog) niet gelezen"

Dit zijn slechts enkele citaten, maar niets wijst er tot dusver op dat de deelnemer wordt bereikt of dat het nu beter wordt gelezen.

Issue volgens mij is in eerste instantie dat je de deelnemer moet weten te bereiken.  Dat doe je door gebruik te maken van media die de deelnemer vaker bezoekt. Daarnaast moet de boodschap kort en bondig zijn en geschreven in begrijpelijke taal, liefst met voorbeelden. Ik ben dus benieuwd naar de ervaringen van de pensioenuitvoerders die al Pensioen 1-2-3 verstrekken. Laat het me weten via Linkedin of via rob.landkroon@adp.com

 

De problemen die pensioenbestuurders uit hun slaap houden

Een bijzonder interessant artikel van Frank van Alphen voor PensioenPro. In dit artikel worden vier zorgpunten genoemd aan de hand van de jaarverslagen over 2014. De zorgpunten volgens het artikel zijn:

 • Gebrek aan geschikte bestuurders
 • Toekomst
 • Stijgende kosten
 • Lage rente
 

Gebrek aan geschikte bestuurders

Ik mag al 10 jaar rondlopen in pensioenland en er wordt inderdaad al jaren gezegd dat er een gebrek is aan geschikte bestuurders. Maar hoe kan dat? Zijn bestuurders in deze tijd dan minder geschikt dan vroeger? Worden de eisen aan bestuurders (nog) steeds opgeschroefd waardoor ze minder geschikt lijken? Is de ondersteuning aan bestuurders vanuit het ‘veld' voldoende? Heeft de mate van verantwoordelijkheid er iets mee te maken?

Haken goede bestuurders af omdat ze in toenemende mate verantwoordelijk zijn, gerelateerd aan de slechte resultaten die worden geboekt en waarvan men ‘vroeger' altijd dacht dat het alleen maar naar boven kon? Heeft de grote liquidatiegolf onder OPF's iets te maken met het gebrek aan geschikte bestuurders? Feitelijk zou je verwachten dat door het grote aantal liquidaties er een overschot zou gaan bestaan aan geschikte bestuurders. De vraag is dan waar al deze bestuurders blijven.

 

Toekomst

Veel uitvoerders zien de toekomst somber in. Er is overlevingsdrang voor zelfstandigheid, maar hoe reëel is deze? Door oplopende kosten, gebrek aan geschikte bestuurders en te weinig inkomsten is de toekomst vaak zeer onzeker. Ik tel daar bij op dat door de uitbreiding van mogelijkheden met PPI en APF de zelfstandige toekomst voor de kleine tot middelgrote pensioenfondsen wellicht niet houdbaar is. Neem daarbij dat ook de pensioenregelingen steeds individueler worden en dat we in de nabije toekomst wellicht geen verplichte pensioendeelname hebben, dan ga je naar een heel ander toekomst model toe. De vraag is wie en wat overleeft?

 

Stijgende kosten

De rekening van de toezichthouder wordt hoger. Er zijn meer werkzaamheden te verrichten om te voldoen aan het toezicht. Uitvoerders moeten BTW in rekening gaan brengen. Instanties die het segment waarschuwen om de kosten in de hand te houden zijn juist degenen die de rekening aan deze sector sterk verhogen. Neem daarbij dat er in de media altijd wordt aangegeven dat de uitvoeringskosten te hoog zijn en dat dit ten koste gaat van het rendement van de deelnemer, dan schep je een behoorlijk kwestie.

De druk van alle partijen ( van toezichthouder tot deelnemer) neemt toe. Hoe moet je als uitvoerder beter voldoen aan de verwachtingen en hoe kun je dan alsnog overleven.

Massaal de vlucht nemen naar de PPI of de APF of zijn er nog andere mogelijkheden? Bij outsourcing, waarbij je de verantwoordelijkheid verlegt, zijn de kosten van uitvoering per saldo lager en voldoe je veelal beter aan de wet en regelgeving (compliancy). Het onderzoeken van de mogelijkheden heeft dus zeker zin.

 

Lage rente

Dit is typisch iets waar de sector nagenoeg niets aan kan doen. Dit wordt ingegeven door een wereldmarkt waar de individuele uitvoerder in Nederland net iets te weinig invloed heeft om sturing te geven, hoe groot en rijk het fonds ook is. Is een DC-regeling de uitkomst? Verlaging van de dekkingsgraad of is dat ook uiterlijke schijn? Opbrengsten worden er in ieder geval niet hoger van, vermoed ik. Moet de renteafdekking worden bijgesteld? Wat als de rente nog lager wordt? Wat doe je dan als de rente gaat stijgen? Een interessant fenomeen waar de geleerden diverse en verschillende meningen en adviezen hebben. Wie heeft het achteraf gezien bij het juiste einde gehad?

 

Zijn er meerdere hoofdbrekens?

Ja, er zijn zeker meerdere hoofdbrekens voor de sector. Interessant zou zijn om na te gaan of deze voor de OPF gelijk aan zijn aan die voor BPF of uitvoerder en/ of verzekeraar. Is er een overlap en zo ja waar? Wat zijn de verschillen? En hoe zit dat met een APF en een PPI, hebben zij dezelfde problemen? Een ieder heeft immers te maken met uitvoeringskosten en lage renteopbrengsten.

Wellicht moet de markt vaker en meer alternatieven naast elkaar zetten om te vergelijken. Mijn mening is, omdat ik daar zicht op heb, dat er vooral aan de kant van de uitvoeringskosten nog best veel te halen is. Ik heb diverse Total Cost of Ownership (TCO's) gemaakt en zie dat er in de hele breedte, van OPF tot verzekeraar, nog besparingen zijn te realiseren waardoor bestuurders ontlast kunnen worden.

Automatisering van diverse werkzaamheden, outsourcing van niet kern competenties en het tijdig en compleet verkrijgen van de juiste rapportages kan helpen om de pensioenbestuurder misschien toch weer een keer een goede nachtrust te bezorgen. Ik gun het ze.

You might also like