BLOGS

Helping ignite the power of your people.

stress

Stress: het grootste bedrijfsrisico?

Nog tot en met 7 november is het de ‘Check je Werkstress- week' in heel Nederland. Werkgevers uit het bedrijfsleven en overheidsorganisaties besteden aandacht aan werkstress tijdens deze week met creatieve activiteiten, lezingen, bijeenkomsten en festiviteiten.

De week is een initiatief van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken, die van plan is om te zorgen voor een radicale cultuurverandering bij bedrijven, allereerst door werkstress bespreekbaar te maken.

"Dit is een groot maatschappelijk probleem", aldus de minister "Uit cijfers blijkt dat stress het grootste bedrijfsrisico is, maar het is vaak niet cool of macho om er over te praten."

Uit de taboesfeer

Door het taboe van het onderwerp stress op het werk te halen, wil Minister Asscher dat er discussies op gang komen die ertoe leiden dat werkgevers mensen niet alleen maar zien als werknemer. Hoe gaat u als HR manager om met stress op de werkplek? ADP ziet het tegengaan van stress op de werkvloer als onderdeel van Integraal gezondheidsmanagement (IGM). In een recente publicatie over IGM staat proactief handelen om stress het hoofd te bieden centraal. Door steeds te zoeken naar het verbeteren van de gezondheidssituatie én prestaties van mens en bedrijf, gaat u preventief te werk.

Dat is heel belangrijk, omdat een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim in Nederland veroorzaakt wordt door werkstress. Niet minder dan 12 procent van de werknemers heeft burn-outklachten, terwijl meer dan 40 procent van de werknemers vindt zijn of haar werk mentaal belastend is. Nog eens 25 procent geeft aan vrijwel altijd onder hoge tijdsdruk te werken.

Veel organisaties die al een IGM beleid voeren, besteden aandacht aan voorbeeldgedrag, en houden al bij het aannamebeleid rekening met gezondheid op strategisch vlak, gezondheid als primair proces in de werk- en leefomgeving en in producten en diensten.

Verzuimbeleid wordt gezondheidsbeleid?

Medewerkers die (tijdelijk) privé een (te) zware belasting hebben worden ondersteund om op een zo gezond mogelijke manier om te gaan met hun beperkingen. "Het gaat ook om het alert reageren op de snel veranderende sociale zekerheid: waar de verzorgingsstaat zich terugtrekt, wordt van werkgevers verwacht dat zij op basis van gezond management naar de organisatie kijken. Daarbij kan de werkgever nieuwe keuzes maken voor bijvoorbeeld verzuimverzekeringen, arbeids(on)geschiktheid(sverzekeringen), basis- zorgverzekering, pensioenstelsel, levensloop, combinatie van arbeid en zorg en inzetbaarheid, ook van ouderen," aldus het rapport.

Onder een veelzeggend kopje ‘Verzuimbeleid wordt gezondheidsbeleid' wordt inzicht gegeven in de voordelen van het investeren in gezond en veilig werken; kosten van verzuim en vervanging zijn namelijk hoog. Ook leidt verzuim tot klachten van klanten over slechte dienstverlening en fouten in producten. Medewerkers klagen ook ten gevolge van uitval van collega's en de werkdruk loopt op.

Extra controles

Verder zijn er alarmerende uitkomsten van onderzoeken naar arbeidsrisico's. Het lijkt een open deur, maar de realiteit is dat organisaties zich realiseren dat medewerkers én organisatie gebaat zijn bij goede werk omstandigheden en laag verzuim en dus van het belang van gezondheidsbevorderende maatregelen.

Minister Asscher heeft Inspectie SZW opdracht gegeven in de komende jaren extra te controleren op gezonde werktijden, werkdruk en agressie op de werkvloer.

Tags:stressbedrijfsrisicowerkbalansprivegezondheidarboigm