Studenten- en scholieren

De studenten- en scholierenregeling

Bijverdiensten

De studenten- en scholierenregeling geldt voor werknemers die naast studie of school bijverdiensten hebben en is vastgelegd in de bijverdienregeling Wet studiefinanciering 18+.

De Wet studiefinanciering 18+ (WSF) kent zogenaamde studiefinancieringtijdvakken. Een studiefinancieringtijdvak is het aantal maanden dat de student in een kalenderjaar recht heeft op studiefinanciering. Per tijdvak mag de student een bepaald bedrag verdienen, zonder dat dit van invloed is op de hoogte van de studietoelage. Voor 2006 is de hoogte van dit bedrag gesteld op € 10.527,57 netto. Het eventueel te veel verdiende bedrag is sinds 1 januari 1995 niet meer van invloed op de ouderlijke bijdrage.

De Informatie Beheer Groep bij de Belastingdienst controleert of de desbetreffende student niet te veel heeft verdiend. In dat geval moet het teveel verdiende bedrag terugbetaald worden

Dit bedrag bestaat uit drie delen:

  • Het bedrag dat is bijverdiend boven de grens van € 10.527,57 maar nooit meer dan het bedrag dat aan basisbeurs en aanvullende beurs is ontvangen.
  • Een bedrag van € 68,- voor iedere halve maand dat de Ov-studentenkaart te lang in bezit was.
  • Een bedrag aan rente. Deze rente wordt berekend over het bedrag dat te veel is bijverdiend en over het bedrag dat voor de Ov-studentenkaart moet worden terugbetaald.

Verrekening door middel van het inhouden van de studiefinanciering is niet mogelijk. Het bedrag moet apart worden terugbetaald. Wanneer de inkomsten boven € 10.527,57 dreigen uit te komen, kan het verstandig zijn de studiefinanciering voor de rest van het kalenderjaar 2006 stop te zetten. Met ingang van 1 januari 2007 kan dan weer studiefinanciering worden aangevraagd via het formulier 'Wijzigingen student'.

Vaak vallen vakantiewerkers ook onder de studenten- en scholierenregeling. Strikt genomen geldt de studenten- en scholierenregeling voor:

  • scholieren die bij het begin van het kalenderkwartaal recht hebben op kinderbijslag;
  • studenten en scholieren die bij het begin van het kalenderkwartaal recht hebben op een (voorwaardelijke) gift of prestatiebeurs;
  • studenten en scholieren die bij het begin van het kalenderkwartaal recht hebben op een tegemoetkoming in de studiekosten.

Voorwaarden studenten- en scholierenregeling

Om voor de regeling in aanmerking te komen, moet de werknemer de bijlage studenten- en scholierenregeling bij de loonbelastingverklaring invullen. Hierop moet het correspondentienummer van de studiefinanciering of het nummer van de kinderbijslag ingevuld worden. De bijlage moet bij de Loonbelastingverklaring bewaard worden. De regeling heeft slechts betrekking op de loonheffing, er dienen dus wel premies werknemersverzekeringen te worden betaald.

Voorkom te veel loonheffing

Als voor vakantiewerkers loonheffing zou worden ingehouden volgens de gebruikelijke regels, dan kan er te veel loonheffing worden betaald. Natuurlijk kan een vakantiewerker de te veel betaalde loonheffing terugvragen via een Tj-biljet, maar dat is vaak pas achteraf. Het is daarom verstandig om gebruik te maken van de scholieren- en studentenregeling. Het is niet verplicht, maar wel verstandig om gebruik te maken van de regeling.

De studenten- en scholierenregeling voorkomt dat te veel loonheffing wordt in gehouden. De lagere loonheffing wordt veroorzaakt doordat het loon over een langer loontijdvak mag worden "uitgesmeerd". Als een vakantiewerker gebruik maakt van de studenten- en scholierenregeling geldt namelijk een kalenderkwartaal als het loontijdvak.

Voorbeeld loonheffing vakantiewerker

Als u een vakantiewerker per maand uitbetaalt, zou u de maandtabel moeten toepassen. Stel dat een vakantiewerker € 500 per maand verdient, dan bedraagt de loonheffing ongeveer €17. Als u als loontijdvak een kalenderkwartaal hanteert, bedraagt de loonheffing volgens de kwartaaltabel € 0.

Aanslaggrens voor de inkomstenbelasting

Voor de aanslaggrens voor de inkomstenbelasting geldt in 2006 het volgende criterium: indien het verschil tussen verschuldigde inkomstenbelasting, premies volksverzekeringen en voorheffingen (dividendbelasting en loonbelasting) meer bedraagt dan € 40,00, volgt een aanslag.

Belastingteruggaaf jongeren (T-biljet)

De grens voor teruggaaf op verzoek op grond van teveel ingehouden loonbelasting en premie volksverzekering over het belastingjaar 2006 is € 13,00